Choose your screen resolution: Auto adjust 800x600 1024x768


Metodologie de organizare si desfasurare a probelor specifice sectie bilingva francofona
Duminică, 21 Octombrie 2012 00:00

Metodologie de organizare si desfasurare

a probelor specifice sustinute de elevii sectiilor bilingve francofone

in vederea obtinerii mentiunii speciale "sectie bilingva francofona"

pe diploma de bacalaureat

 

Afla Metodologia din 10 septembrie 2012 (Metodologia din 2012) - Publicat in Monitorul Oficial 724 din 25 octombrie 2012 (M. Of. 724/2012), Metodologie de organizare si desfasurare a probelor specifice sustinute de elevii sectiilor bilingve francofone in vederea obtinerii mentiunii speciale "sectie bilingva francofona" pe diploma de bacalaureat.

 

CAPITOLUL I
 Dispozitii generale

   Art. 1. -

   (1) Prezenta metodologie se refera la sustinerea probelor specifice de bacalaureat de catre elevii din sectiile bilingve francofone care fac parte din proiectul "De la invatamantul bilingv catre filierele francofone", denumite in continuare sectii bilingve francofone.

   (2) Pentru obtinerea mentiunii speciale "sectie bilingva francofona" pe diploma de bacalaureat, elevii din sectiile bilingve francofone trebuie sa sustina si sa promoveze urmatoarele probe specifice:

   a) proba anticipata, centrata pe modulul de invatamant pluridisciplinar bilingv, sustinuta la sfarsitul clasei a XI-a;

   b) proba de evaluare a competentelor lingvistice in limba franceza, sustinuta la sfarsitul clasei a XII-a;

   c) proba scrisa la disciplina nonlingvistica studiata in limba franceza, sustinuta la sfarsitul clasei a XII-a.

   Art. 2. -

    Profesorii examinatori din comisiile de bacalaureat constituite pentru probele specifice sustinute in vederea obtinerii mentiunii "sectie bilingva francofona" pe diploma de bacalaureat sunt alesi dintre profesorii/evaluatorii DELF din liceele bilingve implicate in proiectul "De la invatamantul bilingv catre filierele francofone" care au participat la stagii de formare in Romania si/sau in Franta.

 

CAPITOLUL II
 Proba anticipata

   Art. 3. -

   (1) Elevii sectiilor bilingve francofone care au frecventat modulul de invatamant pluridisciplinar bilingv in timpul clasei a XI-a sustin proba anticipata.

   (2) Proba anticipata se organizeaza simultan in toate liceele bilingve care fac parte din proiect in semestrul al II-lea al clasei a XI-a, in ultima zi de vineri a lunii mai. In cazul in care exista un numar mare de elevi participanti la proba, aceasta poate fi prelungita si in ziua urmatoare.

   (3) In cazul in care elevul promoveaza proba anticipata in clasa a XI-a, acesta are dreptul de a participa la probele specifice organizate la sfarsitul clasei a XII-a pentru elevii din sectiile bilingve francofone.

   (4) Elevii care nu sustin sau nu promoveaza proba anticipata nu pot participa la probele specifice ale bacalaureatului bilingv francofon, care se sustin la sfarsitul clasei a XII-a, si nu vor beneficia de mentiunea speciala "sectie bilingva francofona" pe diploma de bacalaureat.

   (5) In cazul in care un elev de la sectia bilingva francofona repeta clasa a XI-a, acesta are obligatia de a repeta modulul de invatamant pluridisciplinar bilingv si de a se prezenta din nou la proba anticipata de la sfarsitul clasei a XI-a.

   Art. 4. -

   (1) Coordonarea probei anticipate se face, la nivel national, de catre Comisia Nationala de Bacalaureat, iar la nivel local, de catre comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti.

   (2) In fiecare unitate de invatamant liceal in care exista sectie bilingva francofona se infiinteaza comisia de organizare si desfasurare a probei anticipate.

   (3) Comisia de organizare si desfasurare a probei anticipate se compune din:

   a) presedinte - directorul sau directorul adjunct al unitatii de invatamant;

   b) secretar - un cadru didactic cu abilitati in operarea pe calculator/informatician;

   c) membri - 1-2 cadre didactice;

   d) profesori evaluatori - 3 profesori de specialitate: doua cadre didactice din scoala, alese dintre cele care au predat modulul de invatamant pluridisciplinar bilingv, si un cadru didactic avand specialitatea limba franceza.

   (4) Profesorul evaluator de limba franceza din comisia de organizare si desfasurare a probei anticipate este altul decat cel care a predat limba franceza la clasa respectiva si este selectat din lista profesorilor/evaluatorilor DELF din liceele bilingve implicate in proiectul "De la invatamantul bilingv catre filierele francofone", care au participat la stagii de formare in Romania si/sau in Franta.

   (5) Comisia de organizare si desfasurare a probei anticipate are urmatoarele atributii:

   a) organizeaza si raspunde de desfasurarea probei anticipate in centrul respectiv, in conformitate cu prevederile prezentei metodologii;

   b) alcatuieste si afiseaza la avizierul unitatii de invatamant, cu 24 de ore inaintea probei, lista alfabetica a candidatilor pentru proba anticipata, cu precizarea orei la care trebuie sa se prezinte candidatii;

   c) completeaza cataloagele de examen;

   d) examineaza si evalueaza candidatii, in conformitate cu prevederile prezentei metodologii;

   e) afiseaza rezultatele probei anticipate;

   f) elaboreaza si transmite comisiilor de bacalaureat judetene/a municipiului Bucuresti, in termen de 4 zile de la incheierea probei anticipate, rapoarte privind organizarea si desfasurarea acesteia.

   (6) Componenta comisiei de organizare si desfasurare a probei anticipate este stabilita prin decizie a inspectorului scolar general.

   (7) Comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti transmite Directiei generale educatie si invatare pe tot parcursul vietii din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si Institutului Francez din Romania al Ambasadei Frantei la Bucuresti raportul privind organizarea si desfasurarea probei anticipate, precum si rezultatele obtinute de candidati la aceasta proba, in termen de 10 zile de la incheierea probei anticipate.

   Art. 5. -

   (1) In cadrul modulului de invatamant pluridisciplinar bilingv, elevii realizeaza, la nivelul clasei, un proiect bazat pe disciplinele studiate.

   (2) Pana la data de 1 octombrie a fiecarui an scolar, profesorii de la disciplinele nonlingvistice predate in limba franceza vor afisa la avizierul scolii titlurile proiectelor propuse pentru proba anticipata din anul scolar respectiv.

   (3) Pana la data de 8 octombrie a fiecarui an scolar, elevii vor alege, la nivel de clasa, tema proiectului si o vor depune la secretariatul scolii.

   (4) Pana la data de 15 octombrie a fiecarui an scolar, comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti transmite Directiei generale educatie si invatare pe tot parcursul vietii din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si Institutului Francez din Romania al Ambasadei Frantei la Bucuresti temele selectionate pentru proiecte.

   (5) Pe parcursul anului scolar, elevii vor lucra la proiect in echipa si vor redacta individual un carnet de bord si o sinteza.

   (6) Carnetul de bord, redactat in limba franceza, va contine notitele sistematice luate in timpul cursurilor alocate modulului respectiv, in cadrul fiecarei discipline nonlingvistice, precum si raportul cercetarilor documentare.

   (7) Sinteza sau nota sintetica, de maximum doua pagini, se elaboreaza in limba franceza si se refera la derularea proiectului si la contributia personala a elevului in cadrul echipei.

   Art. 6. -

   (1) Proba anticipata consta in:

   a) prezentarea orala, in fata comisiei, a carnetului de bord realizat in mod individual, pe durata modulului de invatamant pluridisciplinar bilingv, si a sintezei;

   b) sustinerea orala a produsului final/proiectului, printr-un dialog cu comisia.

   (2) Durata probei nu va depasi 15 minute pentru fiecare elev.

   Art. 7. -

   (1) Pentru evaluarea modulului de invatamant pluridisciplinar bilingv se acorda maximum 100 de puncte, din care:

   a) maximum 20 de puncte pentru activitatea desfasurata in timpul anului;

   b) maximum 80 de puncte, din care 10 puncte din oficiu, pentru examenul final sustinut prin proba anticipata.

   (2) Fiecare examinator acorda candidatului un punctaj si stabileste nota acordata candidatului, prin impartirea punctajului la 10.

   (3) Nota finala a candidatului la proba anticipata se obtine ca medie aritmetica a notelor acordate de cei 3 profesori examinatori, calculata cu doua zecimale, fara rotunjire.

   Art. 8. -

   (1) Notele probei anticipate sustinute in clasa a XI-a se consemneaza in catalogul de examen, elaborat in 3 exemplare, care se pastreaza la secretariatul liceului pana la sfarsitul clasei a XII-a.

   (2) Un exemplar al catalogului de examen se arhiveaza, al doilea exemplar este transmis comisiei de bacalaureat din centrul de examen la care este arondata unitatea de invatamant si va fi anexa la catalogul examenului de bacalaureat, iar al treilea exemplar este trimis comisiei nationale de bacalaureat.

   (3) Catalogul de examen transmis comisiei de bacalaureat din centrul de examen se arhiveaza impreuna cu celelalte documente ale examenului de bacalaureat.

 

CAPITOLUL III
 Proba de evaluare a competentelor lingvistice in limba franceza

   Art. 9. -

   (1) Proba de evaluare a competentelor lingvistice in limba franceza se organizeaza si se desfasoara in conformitate cu metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat, respectand prevederile specifice, mentionate in prezenta metodologie.

   (2) Proba de evaluare a competentelor lingvistice in limba franceza este organizata de comisia de bacalaureat de evaluare a competentelor lingvistice si digitale din unitatea de invatamant liceal.

   (3) Evaluarea competentelor lingvistice pentru limba franceza se face, pentru fiecare candidat, de catre 2 profesori, dintre care unul este cadrul didactic care a predat disciplina la clasa, iar al doilea este un cadru didactic de aceeasi specialitate, din aceeasi unitate de invatamant sau din alta, ales din lista profesorilor din unitatile de invatamant implicate in proiectul bilingv francofon "De la invatamantul bilingv catre filierele francofone". Cel putin unul dintre cei 2 evaluatori trebuie sa fie evaluator DELF.

   Art. 10. -

   (1) Proba de evaluare a competentelor lingvistice in limba franceza se sustine la sfarsitul clasei a XII-a, in perioada prevazuta de calendarul examenului de bacalaureat pentru evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala - proba C.

   (2) Evaluarea competentelor lingvistice in limba franceza se face prin 3 tipuri de probe, dupa cum urmeaza:

   a) proba scrisa, cu durata de 120 de minute;

   b) proba orala, cu durata de 20 de minute;

   c) proba de intelegere a unui text audiat, cu durata de 30 de minute.

   (3) Pentru proba orala, fiecare elev va avea la dispozitie 30 de minute pentru pregatirea raspunsului.

   Art. 11. -

    Subiectele pentru probele de evaluare a competentelor lingvistice in limba franceza sunt elaborate de Centrul National de Evaluare si Examinare, in colaborare cu Institutul Francez din Romania al Ambasadei Frantei la Bucuresti, astfel incat sa permita stabilirea, pentru fiecare candidat, a nivelului corespunzator Cadrului european comun de referinta pentru limbi (CECRL).

   Art. 12. -

   (1) In urma sustinerii probei pentru evaluarea competentelor lingvistice in limba franceza se obtine un certificat de competenta in care se mentioneaza nivelul de limba corespunzator CECRL.

   (2) Pentru obtinerea mentiunii speciale "sectie bilingva francofona" pe diploma de bacalaureat, candidatul trebuie sa obtina nivelul B2.

   Art. 13. -

   (1) Proba de evaluare a competentelor lingvistice in limba franceza, sustinuta de elevii sectiilor bilingve francofone, in conformitate cu prevederile prezentei metodologii, reprezinta pentru acesti elevi proba de evaluare a competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiata pe parcursul invatamantului liceal, prevazuta de metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat - proba C.

   (2) La proba C de evaluare a competentelor lingvistice in limba franceza, elevii sectiilor bilingve francofone obtin, potrivit baremului, un unic nivel conform CECRL, care se va trece in borderoul final de evaluare la fiecare dintre cele 5 competente din CECRL.

   Art. 14. -

   (1) Candidatii carora li se recunosc si li se echivaleaza, conform prevederilor metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, rezultatele obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limba franceza nu mai sustin proba C din cadrul examenului de bacalaureat la limba franceza.

   (2) Pentru candidatii proveniti de la sectiile bilingve francofone, recunoasterea mentionata la alin. (1) conduce si la obtinerea mentiunii speciale pe diploma de bacalaureat "sectie bilingva francofona" numai daca acestia au obtinut cel putin nivelul B2 la examenul cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limba franceza.

   (3) Pentru candidatii proveniti de la sectiile bilingve francofone, recunoasterea mentionata la alin. (1) conduce si la posibilitatea de a sustine proba C de evaluare a competentelor lingvistice in cea de-a doua limba de circulatie internationala studiata in liceu.

 

CAPITOLUL IV
 Proba scrisa la disciplina nonlingvistica studiata in limba franceza

   Art. 15. -

   (1) Elevii din sectiile bilingve francofone au, pe parcursul celor 4 ani de liceu, un orar specific de discipline nonlingvistice (DNL) predate in limba franceza: Matematica, Fizica, Chimie, Biologie, Istorie, Geografie, Economie, in functie de filiera, profilul si specializarea clasei.

   (2) In vederea obtinerii mentiunii speciale "sectie bilingva francofona" pe diploma de bacalaureat, elevii din sectiile bilingve francofone sustin o proba scrisa in limba franceza la una dintre disciplinele nonlingvistice studiate in limba franceza.

   (3) Proba scrisa la DNL studiata in limba franceza se sustine la sfarsitul clasei a XII-a, in perioada prevazuta in calendarul examenului de bacalaureat romanesc pentru Limba si literatura materna - proba E. b) - proba scrisa.

   (4) Candidatii care nu au obtinut nivelul B2 la proba de evaluare a competentelor lingvistice in limba franceza nu se pot prezenta la proba scrisa la DNL studiata in limba franceza.

   Art. 16. -

   (1) Proba scrisa la DNL studiata in limba franceza este organizata de comisia de bacalaureat din centrul de examen la care este arondata unitatea de invatamant liceal.

   (2) Durata probei scrise la DNL studiata in limba franceza este de 180 de minute.

   (3) Pentru proba scrisa la DNL studiata in limba franceza se numesc in comisia mentionata la alin. (1) doi profesori evaluatori, avand ca specialitate DNL evaluata, provenind din unitati de invatamant implicate in proiectul bilingv francofon, altele decat cea din care provin elevii.

   (4) Comisia nationala de bacalaureat poate decide, in urma consultarii Institutului Francez din Romania al Ambasadei Frantei la Bucuresti, organizarea de centre regionale de evaluare a lucrarilor scrise de la proba scrisa la DNL studiata in limba franceza.

   Art. 17. -

    Subiectele pentru proba scrisa la DNL studiata in limba franceza sunt elaborate de Centrul National de Evaluare si Examinare, in colaborare cu Institutul Francez din Romania al Ambasadei Frantei la Bucuresti.

   Art. 18. -

   (1) Proba scrisa la DNL este notata cu maximum 100 de puncte, din care 10 puncte din oficiu.

   (2) Fiecare evaluator acorda candidatului un punctaj de la 10 la 100 si calculeaza nota acestuia prin impartirea la 10 a punctajului obtinut.

   (3) Pentru fiecare candidat, nota probei scrise la DNL studiata in limba franceza se obtine ca medie aritmetica, calculata cu doua zecimale, fara rotunjire, din notele acordate de cei 2 evaluatori.

   (4) Notele obtinute la proba scrisa de DNL se consemneaza in catalogul de examen.

 

CAPITOLUL V
 Dispozitii finale

   Art. 19. -

    Pentru obtinerea mentiunii speciale "sectie bilingva francofona" pe diploma de bacalaureat, absolventii sectiilor bilingve francofone trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

   a) sa promoveze examenul de bacalaureat national, conform prevederilor metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat national;

   b) sa participe si sa obtina cel putin nota 5 (cinci) la proba anticipata;

   c) sa participe si sa obtina cel putin nota 5 (cinci) la proba scrisa la DNL;

   d) sa obtina media notelor de la proba anticipata si de la proba scrisa la DNL cel putin egala cu 6 (sase);

   e) sa obtina minimum nivelul B2 la proba de evaluare a competentelor lingvistice in limba franceza.

   Art. 20. -

   (1) Absolventii sectiilor bilingve francofone care indeplinesc conditiile mentionate la art. 19 obtin diploma de bacalaureat, prevazuta de legea romana, cu mentiunea speciala "sectie bilingva francofona", precum si o diploma specifica, eliberata de partea franceza.

   (2) Absolventii sectiilor bilingve francofone care nu participa la probele specifice sau nu indeplinesc toate conditiile mentionate la art. 19 participa la probele bacalaureatului romanesc, obtinand, in caz de promovare, diploma de bacalaureat prevazuta de lege, fara mentiunea speciala "sectie bilingva francofona".

   (3) Absolventilor sectiilor bilingve francofone care au participat la proba de evaluare a competentelor lingvistice in limba franceza, organizata conform prezentei metodologii, dar au obtinut un nivel inferior nivelului B2, li se recunoaste nivelul atins la proba de evaluare a competentelor lingvistice intr-o limba straina pentru obtinerea diplomei de bacalaureat romanesc, fara mentiunea speciala "sectie bilingva francofona".

   Art. 21. -

    Nu se admit contestatii la proba anticipata, la proba scrisa la DNL si la proba de evaluare a competentelor lingvistice in limba franceza.

   Art. 22. -

   (1) Notele obtinute la proba anticipata si la proba scrisa la DNL nu intra in calculul mediei generale de bacalaureat.

   (2) Rezultatele obtinute la probele specifice sustinute de absolventii sectiilor bilingve francofone se consemneaza in cataloagele de examen si apar in baza de date nationala care cuprinde rezultatele examenului de bacalaureat.

   Art. 23. -

   (1) Pe parcursul desfasurarii probelor specifice din cadrul bacalaureatului bilingv francofon, unul sau mai multi reprezentanti ai Institutului Francez din Romania al Ambasadei Frantei la Bucuresti pot fi prezenti in salile de examen sau in centrele zonale de evaluare, in calitate de observatori, pentru a urmari buna desfasurare a acestor probe si modalitatile de evaluare a lucrarilor scrise si a probelor orale.

   (2) Reprezentantii Institutului Francez din Romania al Ambasadei Frantei la Bucuresti, participanti in calitate de observatori la probele specifice din cadrul bacalaureatului bilingv francofon, vor prezenta constatarile lor Comisiei Nationale de Bacalaureat. In cazul in care constata nerespectarea prevederilor metodologiei sau existenta unor disfunctionalitati, acestia vor elabora un raport scris, pe care il transmit unitatii de invatamant, inspectoratului scolar si Comisiei Nationale de Bacalaureat.

   Art. 24. -

   (1) Comisiile de bacalaureat judetene/a municipiului Bucuresti transmit Comisiei Nationale de Bacalaureat, in termen de 10 zile de la incheierea sesiunii respective a examenului, un raport separat referitor la organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat pentru clasele bilingve incluse in proiectul "De la invatamantul bilingv catre filierele francofone".

   (2) Raportul mentionat la alin. (1) contine in anexa lista nominala a elevilor participanti la probele specifice ale bacalaureatului bilingv francofon si rezultatele obtinute de acestia la examenul de bacalaureat, inclusiv la probele specifice ale acestuia: situatia promovarii examenului de bacalaureat romanesc, rezultatul evaluarii probei de evaluare a competentelor lingvistice in limba franceza, nota probei anticipate, nota la proba scrisa la DNL, media notelor obtinute la proba anticipata si la proba scrisa la DNL, rezultatul participarii la examenul de bacalaureat bilingv francofon (admis/respins).

   (3) Comisia Nationala de Bacalaureat transmite o copie a rapoartelor mentionate la alin. (1) Institutului Francez din Romania al Ambasadei Frantei la Bucuresti.

Art. 25. -

    Fiecare unitate de invatamant cu sectie bilingva francofona are responsabilitatea comandarii si completarii diplomelor de bacalaureat cu mentiunea speciala "sectie bilingva francofona".

Art. 26. -

    Respectarea intocmai a metodologiei de organizare si desfasurare a probelor specifice din cadrul bacalaureatului bilingv francofon este obligatorie pentru toate persoanele implicate in aceasta activitate.

 

 

Revista cu ISSN

Chestionar pentru elevi privind implicar…

ANONIM   CHESTIONAR PENTRU ELEVI IMPLICAREA FAMILIEI  ÎN EDUCAŢIA COPILULUI   Am dori să cunoaştem cateva aspecte referitoare la implicarea  familiei în educaţia copiilor şi a relaţiilor dintre familie şi şcoală. Răspunsurile pe care le vom obţine...

Read more

Olimpiade la disciplinele din aria Tehno…

Olimpiade la disciplinele din aria Tehnologii 2015   Vezi Graficul olimpiadelor la disciplinele din aria curriculara „Tehnologii” in anul scolar 2014-2015, respectiv perioada de desfasurare si judetele organizatoare ale etapei nationale.

Read more

Cadrul didactic in scoala moderna

CADRUL DIDACTIC ÎN ȘCOALA MODERNĂ   Prof. Coman Valentina Liceul Tehnologic Constantin Brâncuși, Pitești   Rezumat: Articolul îşi propune evidențierea rolurilor pe care cadrul didactic trebuie să le ia în considerare în contextul școlii...

Read more

Educatia formala

EDUCATIA FORMALA   O definitie a  educatiei formale a fost data de  catre Philip Coombs, conform careia educatia formala este “sistemul educational structurat ierarhic si gradat cronologic, pornind de la scoala primara...

Read more

Scoala Altfel activitati pentru clasele …

ACTIVITATEA NR. 1 CERCETĂŞIA ESTE ALTFEL! ESTE UN MOD DE VIAŢĂ!   Program Şcoala Altfel -  Activităţi   1.     Grupa de vârstă: copiii din clasele primare 2.     Ariile de dezvoltare: afectivă, socială, fizică, intelectuală, spirituală şi...

Read more

Studiu comparativ intre educatia formala…

STUDIU COMPARATIV ÎNTRE EDUCAŢIA FORMALĂ, INFORMALĂ ŞI NONFORMALĂ prof. Mihaela Butoi Colegiul Național ”Grigore Moisil”, Onești „Educația există pe întreg parcursul vieții și nu are o destinație finală” - John...

Read more

Google forms un instrument util pentru c…

GOOGLE FORMS, UN INSTRUMENT UTIL PENTRU CADRELE DIDACTICE Profesor Bușcă Alexandru Liceul Tehnologic “Lazăr Edeleanu”, Năvodari Rezumat: Articolul de față prezintă importanța utilizării instrumentului Google...

Read more

Importanta educatiei fizice scolare si r…

IMPORTANȚA EDUCAȚIEI FIZICE ȘCOLARE ȘI ROLUL PROFESORULUI ÎN DEFINIREA MODELULUI ABSOLVENTULUI DE LICEU   Prof. Curticăpean  Aurelian Liceul Tehnologic "Dr. Ioan Șenchea" Făgăraș   Educaţia fizică este „singura disciplină din programa şcolară care urmăreşte pregătirea...

Read more