Choose your screen resolution: Auto adjust 800x600 1024x768


Fisa cadru pentru post cadru didactic in invatamantul preuniversitar educatoare invatatori profesori
Luni, 12 Noiembrie 2012 00:00

FIŞA CADRU A POSTULUI - CADRU DIDACTIC

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

(educatoare, învăţători, profesori pentru învăţământ preşcolar/primar, profesor)

 

 

În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă, înregistrat la registrul general de evidenţă a salariaţilor cu numărul ________, se încheie astăzi, _________________  prezenta fişă a postului:

    

         

Numele şi prenumele_________________________________________________

             Specialitatea________________________________________________________

             Denumirea postului__________________________________________________

             Decizia de numire___________________________________________________

             Încadrarea: titular/suplinitor/cadru didactic asociat ______________________

             Numărul de ore sarcini de serviciu___________

             Număr ore de predare_____________________

             Profesor/ învăţor/educatoare la gupă/clasă__________________

             Cerinţe:

             -  studii ____________________________________________________________

                          ____________________________________________________________

                          ____________________________________________________________

-                                 studii specifice postului_____________________________________________

-                                 tranşă vechime____________________________________________________

-                                 vechime în muncă _______________  vechime în învăţământ _____________

-                                 grad didactic_____________________________________________________

 

Relaţii profesionale:

v                 ierarhice de subordonare: director, director adjunct, responsabil comisie metodică/catedră;

v                 de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ;

v                 de reprezentare a unităţii şcolare la activităţi/concursuri/festivaluri la care participă ca delegat etc.

 

I.                   ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI

 

1.                  PROIECTAREA ACTIVITĂŢII

 

 

Nr.crt.

Elemente de competenţă

Indicatori de performanţă

1.1

Analiza curriculumului şcolar

Identificarea aspectelor interdisciplinare în cadrul ariei curriculare specifice. Corelarea conţinutului disciplinei de învăţământ şi a activităţilor de învăţare cu obiectivele urmărite, prevederile programei şi timpul de învăţare.

1.2

Fundamentarea proiectării didactice pe achiziţiile anterioare ale elevilor

Identificarea şi corelarea elementelor de conţinut cu programa şcolară şi cu manualele. Corelarea timpilor de lecţii cu curba de efort a elevilor şi sarcinile de învăţare, programarea la timp, pe semestre,  în funcţie de structura anului şcolar, a activităţilor de învăţare, asigurând parcurgerea completă a conţinuturilor propuse.

1.3

Stabilirea strategiilor didactice optime

Formularea obiectivelor operaţionale în termeni de performanţă şi adecvaţi scopului urmărit. Utilizarea strategiilor didactice de tip activ-participative, formative, care transformă elevul într-un actor activ al propriei formări.

1.4

Elaborarea documentelor de proiecatare

Elaborarea proiectului didactic clar şi explicit , ţinând cont de următoarele repere: rigoare ştiinţifică, startegii activ-participative,obiective operaţionale corect formulate. Selectarea informaţiei pe criterii de esenţializare, corelând detaliile informaţionale cu particularităţile grupului instruit şi gradul de interes manifestat de elev.

1.5

Proiectarea activităţilor /experienţelor de învăţare care presupun utilizarea resurselor TIC

Facilitarea învăţării prin alegerea cu discernământ a materialelor didactice adaptate cu situaţiile concrete din clasă, în vederea asigurării unei instruiri eficiente (videoproiector, PC, AEL, Power-point, platformere educative, etc.).

1.6

Actualizarea documentelor de proiectare didactică

Compararea permanentă a situaţiei reale cu cea proiectată, din punctul de vedere al realizării planificării, adaptând şi reactualizând planificarea în conformitate cu situaţia reală şi situaţiile de învăţare existente

1.7

Proiectarea activităţii extracurriculare

Stabilirea acţiunilor în concordanţă cu nevoile educative ale colectivului de elevi.

 

 

2.                 REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE CURRICULARE

 

 

Nr.crt.

Elemente de competenţă

Indicatori de performanţă

2.1

Organizarea şi dirijarea activităţilor de predare-învăţare

Modul de organizare a cunoştinţelor de transmis şi forma de transmitere .Creează condiţii optime în vederea receptării cunoştinţelor (material vizual relevant în cantitate suficientă). Există excesul de detalii , transmiterea cunoştinţelor făcându-se gradat, într-o succesiune logică.

2.2

Utilizarea materialelor didactice  adecvate

Facilitarea învăţării prin alegerea cu discernământ a materialelor didactice, adaptate cu situaţiile concrete din clasă, în vederea asigurării unei instruiri eficiente.

2.3

Integrarea şi utilizarea TIC

Corelarea mijloacelor didactice complementare moderne (TIC) cu conţinuturile de învăţare, astfel încât acestea să constituie un suport în procesul instructiv-educativ.

2.4

Identificarea şi valorificarea posibilităţilor de învăţare ale elevilor

Capacitatea de organizare a procesului de instruire în forme şi prin situaţii de învăţare adecvate posibilităţilor de învăţare ale elevilor.

2.5

Asigurarea formării competenţelor specifice disciplinei

Selectarea situaţiilor de învăţare care să asigure formarea competenţelor specifice disciplinei , fiecărui elev.

2.6

Elaborarea propunerilor şi conţinuturilor curriculumului la decizia şcolii (CDŞ)

Capacitatea de analiză a resurselor existente în şcoală , în vederea corelării acestor resurse cu curriculum-ul la decizia şcolii şi necesităţile elevilor. Discernământ în selectarea conţinutului curriculum-ului opţional , astfel încât acesta să răspundă obiectivelor propuse nevoilor şi timpului disponibil al elevului.

 

 

3.                  REALIZAREA  ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE EXTRACURRICULARE

 

 

Nr.crt.

Elemente de competenţă

Indicatori de performanţă

3.1

Eficientizarea relaţiei profesor/familie

Calitatea şi periodicitatea legăturii cu familia în funcţie de obiectivul educativ urmărit şi de problemele apărute.

Capacitatea de a obţine informaţii relevante pentru familie, respectând cerinţele activităţii didactice.

3.2

Organizarea, coordonarea sau/şi implementarea activităţilor extracurriculare

Popularizarea prin intermediul mass-media a factorilor implicaţi în activităţi de parteneriat. Antrenarea grupurilor ţintă în desfăşurarea activităţii. Asigurarea bazei logistice pentru activităţile extraşcolare şi cursurile şcolare.

3.3

Implicarea partenerilor educaţionali – realizarea de parteneriate

Implicarea în acţiuni de promovarea a imaginii şcolii prin activităţi de parteneriat cu diferite instituţii publice şi de cultură, realizate pe plan local/judeţean/naţional.

 

 

4.                 EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII

 

 

Nr.crt.

Elemente de competenţă

Indicatori de performanţă

4.1

Elaborarea instrumentelor de evaluare

Selectarea conţinuturilor ce urmează a fi evaluate în funcţie de obiectivele evaluării.

Corelarea tipurilor de itemi cu natura obiectivelor şi conţinuturilor.

Creativitate în privinţa formatului ales, respectând particularităţile de vârstă ale elevilor, competenţele şi conţinuturile învăţării.

Decide asupra baremului şi condiţiilor de evaluare, astfel încât să se obţină o evaluare cât mai obiectivă.

4.2

Administrarea instrumentelor de evaluare

Asigurarea condiţiilor materiale necesare aplicării instrumentelor de evaluare,în vederea obţinerii unei evaluări obiective şi unitare a tuturor elevilor.

Consecvenţă în administrarea probelor de evaluare.

4.3

Aprecierea cantitativă şi calitativă a rezultatelor elevilor

Analiza ierarhică, pe colectivul de elevi şi procentul de itemi, a rezultatelor evaluării elevilor.

4.4

Notarea, interpretarea şi comunicarea rezultatelor evaluării

Valorificarea, după caz, a rezultatelor elevilor în scopul diagnozei sau selecţiei elevilor.

Capacitatea de analiză în vederea identificării (în urma observării în diverse situaţii) a stilului de învăţare a fiecărui elev.

Stabilirea strategiilor didactice adecvate.

4.5

Coordonarea şi completarea portofoliilor educaţionale ale elevilor

Capacitatea de valorificare a conţinuturilor evaluării în toate situaţiile existente într-un colectiv de elevi prin coordonarea şi completarea portofoliilor elevilor pe întreg cuprinsul activităţii instructiv-educative.

 

 

5.                 MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI

 

 

Nr.crt.

Elemente de competenţă

Indicatori de performanţă

5.1

Organizarea, coordonarea şi monitorizarea colectivelor de elevi

Numeşte, prin consultarea elevilor, liderul elevilor clasei, îi repartizează pe sarcini şi organizează împreună cu acesta , colectivul de elevi al clasei.

Recomandă directorului, spre aprobare, participarea organizată a elevilor la activităţi în cluburi şi asociaţii sportive, cultural-artistice şi ştiinţifice, în afara unităţii de învăţământ.

Proiectează, organizează şi desfăşoară activităţi educative de consiliere şi de orientare şcolară şi profesională, în funcţie de particularităţile colectivului de elevi.

5.2

Elaborarea de norme specifice clasei la care predă sau/şi este diriginte

Preia , pe bază de proces verbal sala de clasă în care îşi desfăşoară activitatea elevii cărora le este diriginte şi răspunde de păstrarea şi modernizarea.acesteia.urmăreşte frecvenţa elevilor, cercetează cauzele absenţelor unor elevi, motivează absenţele elevilor, pe baza certificatelor avizate de cabinetul medical al şcolii sau, după caz, eliberate de medicul de familie, precum şi în baza cererilor personale, motivate, ale părinţilor, aprobate de director.

Analizează, periodic, situaţia la învăţătură a elevilor, monitorizează îndeplinirea îndatoririlor şcolare de către toţi elevii, iniţiază cu consiliul clasei programe de consultaţii cu părinţii.

Sprijină organizarea şi desfăşurarea activităţilor elevilor în afara clasei şi a unităţii de învăţământ.

5.3

Gestionarea situaţiilor conflictuale în relaţiile profesori-elevi, elevi-elevi, profesor-familie

Colaborează cu profesorii clasei şi , după caz, cu consilierul şcolar, în vederea armonizării influenţelor educative şi pentru a asigura coeziunea  clasei de elevi.

Prezintă elevilor şi părinţilor, prevederile ROI  şi ROFUIP.

Informează în scris , familiile elevilor, în legătură cu situaţiile de corigenţă, sancţionări disciplinare, neînceheierea situaţiei şcolare sau repetenţie.

Capacitatea ridicată de a utiliza limbajul specific unor domenii conexe , de a culege şi structura informaţiile despre dezvoltarea şi evoluţia elevilor.

Construirea unor situaţii adecvate de lucru şi de comunicare în vederea facilitării schimbului de informaţii elev-elev şi cadru didactic – elev.

5.4

Tratarea diferenţiată a elevilor , în funcţie de nevoile lor specifice

Propune consiliului de administraţie acordarea de burse elevilor , în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Organizează întâlniri şi discuţii cu părinţii, care se pot desfăşura pe grupe individuale sau în plen, se consultă cu aceştia în legătură cu cauzele şi măsurile care vizează progresul şcolar al copiilor lor, starea familială  a acestora.

Aplică un curriculum adaptat pentru elevii cu deficienţe(CES)

Tratează diferenţiat prin activităţi diferenţiate în cadrul orelor de curs elevii apţi pentru performanţa şcolară dar şi elevii cu ritm lent de învăţare.

5.5

Comunicarea profesor –elevi,utilizarea feedback-ului bidirecţional în comunicare

Corelarea modalităţilor de comunicare cu conţinutul informaţiei, particularităţile de vârstă şi individuale ale membrilor grupului instruit.

Eficienţa modalităţilor de comunicare.

Identificarea modalităţilor de comunicare adecvate situaţiilor concrete , în vederea realizării scopului educaţional.

 

 

6.                  MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE

 

 

Nr.crt.

Elemente de competenţă

Indicatori de performanţă

6.1

Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare

Obiectivitatea în autoevaluare şi identificarea necesarului de autoinstruire, în funcţie de dinamica informaţiei în domeniu.

6.2

Participarea la activităţi metodice,strategii de formare/cursuri de perfecţionare/grade didactice, manifestări ştiinţifice

Identifică sursele de informare astfel încât să acopere nevoile de dezvoltare personale, manifestă interes pentru dezvoltarea profesională individuală, consecvenţă în procesul de autoinstruire.

Participarea la cursuri de formare organizate de CCD şi alte instituţii care au competenţe în dezvoltarea resurselor umane.

6.3

Aplicarea cunoştinţelor/abilităţilor/competenţelor dobândite

Exersarea deprinderilor în vederea desfăşurării activităţii la nivelul de calitate propus.

Capacitate ridicată de a utiliza aspecte metodice şi pedagogice, tehnici informatizate în procesul instructiv-educativ.

 

 

7.                  CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE

 

 

Nr.crt.

Elemente de competenţă

Indicatori de performanţă

7.1

Implicarea în realizarea ofertei educaţionale

Manifestă interes pentru realizarea ofertei educaţionale a şcolii şi se implică direct în stabilirea obiectivelor strategice de dezvoltare a şcolii.

7.2

Promovarea ofertei educaţionale şi a sistemului de valori al unităţii de învăţământ la nivelul comunităţii locale

Promovarea ofertei educaţionale şi a sistemului de valori al unităţii de învăţământ la nivelul comunităţii, locale prin intermediul rezultatelor obţinute la clasă sau la olimpiade şi concursuri şcolare, proiecte educative.

Contribuie la îmbunătăţirea site-ului şcolii.

7.3

Facilitarea procesului de cunoaştere , înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor sociale

Selectarea de modele sociale relevante pentru sistemul de valori al societăţii.

Analiza situaţiilor în care apar astfel de modele pentru crearea unui sistem propriu  de valori al elevului.

7.4

Participarea şi implicarea în procesul decizional în cadrul instituţiei şi la elaborarea şi implementarea proiectului instituţional

Implicarea şi derularea proiectelor şi parteneriatelor.

 

 

II. ALTE ATRIBUŢII

În funcţie de nevoile specificeale unităţii de învăţământ , salariatul este obligat să îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, precum şi să respecte normele, procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii:

____________________________________________________________________________________________________

 

Atribuţiile funcţiei de diriginte, ale responsabilului de comisie/catedră/cordonator şi ale altor comisii funcţionale din unitate sunt prevăzute în prezenta fişă (dacă este cazul).

 

Răspunderea disciplinară:

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii.

 

 

DIRECTOR,                    

 

 

                                                Semnătura titularului de luare la cunoştinţă,

 

 

Data _______________

 

 


Articole asemanatoare relatate:
Articole asemanatoare mai vechi:

 

Revista cu ISSN

Comunicarea interna in cadrul unei firme

COMUNICAREA INTERNĂ ÎN CADRUL UNEI FIRME   Prof. ec. Cîrcotă Roxana Liceul Tehnologic de Marină Galați   Rezumat COMUNICAREA INTERNĂ înglobează toate procesele comunicaţionale care au loc cu anagajaţii, comunicarea managerială internă, relaţii publice interne etc. Publicul...

Read more

Dezvoltarea creativitatii in exprimarea …

DEZVOLTAREA CREATIVITĂȚII ÎN EXPRIMAREA ORALĂ A ELEVILOR DIN CICLUL PRIMAR Înv. Gligor Dana Școala Gimnazială Vidra Limbajul elevilor din clasele primare se îmbogățește, se...

Read more

Problematica riscurilor specifice in edu…

PROBLEMATICA RISCURILOR SPECIFICE ÎN EDUCAŢIA COPIILOR SUPRADOTAŢI   Prof. Popovici Diaconu Răzvan     Abstract               Studiul realizat urmăreşte să evidenţieze riscurile generate de incapacitatea sistemelor educaţionale de a integra în mod corespunzător elevii cu potenţial...

Read more

Strategii didactice interactive evaluati…

STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE EVALUATIVE UTILIZATE ÎN CADRUL LECŢIILOR DE GEOGRAFIE   Profesor MIRON STELUŢA OTILIA Şcoala cu clasele I-VIII Movila Miresii, judeţul Brăila     Rezumat: Lucrarea prezintă exemple de stategii didactice interactive evaluative şi metode interactive...

Read more

Proiectele internationale iearn

PROIECTELE INTERNATIONALE iEARN – O ALTA VIZIUNE ASUPRA LUMII   Mirela Munteanu, profesor limba engleza,  Sc. Dan Barbilian, Constanta   Majoritatea programelor educationale de colaborare promovate de Comisia Europeana prin European Schoolnet (Comenius, e-Twinning,...

Read more

Evaluarea randamentului scolar al elevil…

EVALUAREA RANDAMENTULUI ŞCOLAR AL ELEVILOR ÎN CADRUL DISCIPLINEI  MATEMATICĂ                                                                                                      Prof. Petruţ Steliana                                                          Grup Şcolar “M. Eminescu” Jimbolia Timiş   1.1. Evaluarea activităţii didactice marchează calitatea operaţionalizării obiectivelor pe un an de...

Read more

Glanda pineala si al treilea ochi Secret…

GLANDA PINEALĂ ȘI ’’AL TREILEA OCHI’’. SECRETE ALE OMENIRII Prof. Arjoca Mihaela Maria Colegiul tehnic ‘’Ion Mincu” Timișoara Rezumat: Glanda pineală reprezintă încă o necunoscută pentru...

Read more

Calendarul admiterii in invatamantul lic…

 Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat 2014   Iată calendarul admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2014-2015, respectiv anexa nr. 1 la ordinul MEN nr. 4925/ 29.08.2013, privind organizarea şi...

Read more