Choose your screen resolution: Auto adjust 800x600 1024x768


metodologie primirea la studii si scolarizarea cetatenilor straini din state terte UE in invatamantul de stat si particular acreditat din romania
Joi, 18 Octombrie 2012 00:00

   ANEXA
 

METODOLOGIE
pentru primirea la studii si scolarizarea cetatenilor straini din state terte UE in invatamantul de stat si particular acreditat din Romania

 

Afla metodologia din 15 octombrie 2012 (Metodologia din 2012),  metodologie pentru primirea la studii si scolarizarea cetatenilor straini din state terte UE in invatamantul de stat si particular acreditat din Romania, publicat in Monitorul Oficial 722 din 24 octombrie 2012 (M. Of. 722/2012).

 

   CAPITOLUL I
 Conditii de admitere la studii in institutiile de invatamant din sistemul national din Romania

 

   SECTIUNEA 1
Conditii de eligibilitate

   Art. 1. -

    Pot accede in sistemul national de invatamant persoanele din state terte UE care:

   1. au documente care atesta cetatenia statului de provenienta si care solicita inscrierea la studii in Romania pe cont propriu valutar;

   2. au acte de studii eliberate de institutii de invatamant recunoscute in tara de provenienta;

   3. si-au depus dosarul in termenul stabilit prin prezenta metodologie;

   4. au optat pentru o institutie de invatamant de stat sau particular acreditata si o specializare/un program de studii acreditata/acreditat;

   5. au acceptul unitatii/institutiei de invatamant unde doresc sa studieze.

   Art. 2. -

    Conditiile specifice pe care persoanele din state terte UE trebuie sa le indeplineasca pentru a putea accede in sistemul national de invatamant sunt:

   1. promoveaza testele de aptitudini organizate pentru invatamantul de arta si pentru invatamantul sportiv liceal, dupa primirea scrisorii de acceptare la studii;

   2. promoveaza testele de aptitudini organizate pentru invatamantul superior de arta, sportiv si de arhitectura, dupa primirea scrisorii de acceptare la studii;

   3. promoveaza concursul de admitere la doctorat, dupa primirea scrisorii de acceptare la studii.

 

   SECTIUNEA a 2-a
Criterii de selectie

   Art. 3. -

    In procesul de admitere a cetatenilor straini la studii in institutiile de invatamant superior acreditate din Romania se vor aplica urmatoarele criterii de selectie:

   1. respectarea conditiilor de eligibilitate mentionate la art. 1 si 2;

   2. rezultatele obtinute pe parcursul studiilor preuniversitare/universitare;

   3. activitatea academica a candidatului in domeniul de cunoastere pentru care a optat;

   4. capacitatea de scolarizare a institutiilor de invatamant superior acreditate;

   5. alte criterii impuse de universitati prin metodologia proprie.

 

   CAPITOLUL II
 Admiterea la studii

 

   SECTIUNEA 1
Anul pregatitor

   Art. 4. -

    Cetatenii straini din state terte UE sunt inscrisi in invatamantul universitar si postuniversitar doar dupa absolvirea anului pregatitor sau pe baza certificatului care atesta cunoasterea limbii romane; in timpul anului pregatitor isi insusesc cunostintele necesare de limba romana, precum si cunostintele specifice, corelate cu profilul viitoarei pregatiri (anatomie, fizica, chimie, desen tehnic etc.), daca programul de studii este organizat in limba romana.

   Art. 5. -

    Durata cursului pregatitor pentru studii preuniversitare si universitare de licenta este de un an scolar/academic, iar pentru studii universitare de masterat, doctorat si studii postuniversitare de rezidentiat este de cel putin 6 luni.

   Art. 6. -

    Institutiile de invatamant superior acreditate care organizeaza cursul pregatitor pentru invatarea limbii romane sunt prevazute in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta metodologie.

   Art. 7. -

    La inscrierea la programe de studii cu predare in limba romana sunt exceptate de la obligatia de a prezenta certificatul de absolvire a anului pregatitor urmatoarele categorii de persoane:

   a) persoanele care prezinta acte de studii romanesti (diplome si certificate) sau acte de studii atestand cel putin 4 ani de studii consecutivi urmati intr-o unitate scolara preuniversitara sau cel putin 3 ani consecutivi urmati intr-o institutie de invatamant superior acreditata din sistemul national din Romania;

   b) cei care promoveaza testul de limba romana, in urma examinarii de catre o comisie de specialitate formata din cadre didactice avand cel putin functia didactica de lector. Examinarea poate fi facuta in institutia de invatamant superior la care candidatul doreste sa studieze, daca aceasta institutie de invatamant superior desfasoara o specializare/un program de studii de limba si literatura romana autorizata/autorizat provizoriu sau acreditata/acreditat, ori in cadrul altei institutii de invatamant superior acreditate care desfasoara o astfel de specializare/un astfel de program de studii. In urma acestei examinari se va elibera un certificat de competenta lingvistica.

 

   SECTIUNEA a 2-a
Studii in limbi straine

   Art. 8. -

    La programele de studii acreditate in care procesul didactic se desfasoara in limbi straine, institutia de invatamant superior primitoare organizeaza un test de limba straina. Sunt exceptate de la acest test persoanele care provin din tari unde limba oficiala a statului este limba in care se tin cursurile si cele care detin un atestat lingvistic cu recunoastere internationala.

 

SECTIUNEA a 3-a
Inscrierea in invatamantul preuniversitar

   Art. 9. -

    Pot fi inscrisi in invatamantul preuniversitar din Romania elevii din state terte UE daca unul dintre parinti, tutori sau sustinatori legali se incadreaza in una din urmatoarele situatii:

   a) este repatriat;

   b) are, prin casatorie, domiciliul in Romania;

   c) este posesorul unui permis de sedere in Romania;

   d) desfasoara, in conformitate cu prevederile legale, activitati pe teritoriul Romaniei;

   e) se afla la studii in invatamantul universitar sau postuniversitar de stat/particular acreditat din Romania.

   Art. 10. -

    Dosarul de inscriere va contine urmatoarele documente:

   a) cererea de eliberare a avizului de inmatriculare adresata Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - Directia generala relatii internationale si europene;

   b) actul de studii - copie si traducere legalizata - care permite accesul persoanei in cauza pentru forma respectiva de invatamant;

   c) foile matricole - copii si traduceri legalizate - aferente studiilor efectuate in cazul candidatilor care solicita echivalarea unor perioade de studii;

   d) certificatul de nastere - copie si traducere legalizata;

   e) copie de pe pasaport/actul de identitate al parintilor - valabil cel putin 6 luni peste termenul de eliberare a avizului de inmatriculare la studii;

   f) acordul parintilor pentru elevii minori;

   g) certificatul medical (intr-o limba de circulatie internationala) care sa ateste faptul ca persoana ce urmeaza a se inscrie la studii nu sufera de boli contagioase ori alte afectiuni.

   Art. 11. -

    La cerere, elevii pot beneficia de cursuri pregatitoare pentru invatarea limbii romane, cu taxa. Durata cursului pregatitor este de un an scolar. Unitatile scolare in care se organizeaza cursul pregatitor pentru invatarea limbii romane vor fi nominalizate de inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti.

   Art. 12. -

    Dosarul elevului se transmite la Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - Directia generala relatii internationale si europene - care elibereaza avizul de inmatriculare la studii.

 

   SECTIUNEA a 4-a
Ciclul I - Inscrierea la studii universitare de licenta

   Art. 13. -

   (1) Pot fi inscrisi in ciclul I de studii universitare de licenta absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta ce permite acces general in institutiile de invatamant superior acreditate.

   (2) Cetatenii din state terte UE sunt inscrisi la studii in Romania de catre universitatile acreditate, in baza metodologiei proprii si pe baza actelor de studii.

   (3) Cuantumul taxelor de scolarizare pentru cetatenii straini din statele terte este prevazut in Ordonanta Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de scolarizare, in valuta, a cetatenilor care studiaza pe cont propriu in Romania, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum si din cele care nu fac parte din Spatiul Economic European si din Confederatia Elvetiana, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 1/2010.

   Art. 14. -

    Dosarul de inscriere va contine urmatoarele documente:

   a) cererea pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, prevazuta in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta metodologie, completata la toate rubricile, in doua exemplare;

   b) actul de studii - copie si traducere legalizata - care permite accesul persoanei in cauza pentru forma respectiva de invatamant (diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia);

   c) foile matricole - copii si traduceri legalizate - aferente studiilor efectuate si programa analitica, in cazul candidatilor care solicita echivalarea unor perioade de studii;

   d) certificatul de nastere - copie si traducere legalizata;

   e) copie de pe pasaport - valabil cel putin 6 luni dupa data la care este eliberata scrisoarea de acceptare la studii;

   f) certificatul medical (intr-o limba de circulatie internationala) care sa ateste faptul ca persoana ce urmeaza a se inscrie la studii nu sufera de boli contagioase ori alte afectiuni incompatibile cu viitoarea profesie.

   Art. 15. -

   (1) Candidatii transmit dosarele direct la institutia de invatamant superior acreditata pentru care opteaza. Institutiile de invatamant superior evalueaza dosarul si emit scrisoarea de acceptare la studii, prevazuta in anexele nr. 3a si 3b, care fac parte integranta din prezenta metodologie. Lista institutiilor de invatamant superior de stat si particular acreditate este prevazuta in Hotararea Guvernului nr. 707/2012 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare, a structurii institutiilor de invatamant superior, a domeniilor si programelor de studii universitare acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, a locatiilor geografice de desfasurare, a numarului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de invatamant sau limba de predare, precum si a numarului maxim de studenti care pot fi scolarizati actualizata de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

   (2) Institutiile de invatamant de stat si particular acreditate din Romania pot solicita, in cazul in care au suspiciuni, verificarea actelor de studii de catre Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor.

   (3) Institutiile de invatamant superior trimit la Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - Directia generala relatii internationale si europene listele cu cetatenii straini admisi la studii de licenta, anual, pana la data de 30 octombrie.

   Art. 16. -

   (1) Inmatricularea se va realiza conform calendarului stabilit de institutia de invatamant superior acreditata la care solicitantul a aplicat.

   (2) La inmatriculare, candidatii vor prezenta documentele din dosarul de candidatura, in original, vizate spre autentificare de ambasada Romaniei din tara emitenta sau apostilate Haga, daca studiile precedente nu au fost efectuate in Romania, intr-o tara a Uniunii Europene ori in conformitate cu acordurile de asistenta juridica incheiate de Romania cu state terte.

 

   SECTIUNEA a 5-a
Ciclul II - Inscrierea la studii universitare de masterat

   Art. 17. -

    La admiterea in ciclul II de studii universitare de masterat pot candida absolventii cu diploma de licenta sau echivalenta cu o durata similara pentru respectiva specializare din Romania, astfel incat ciclul I si ciclul II sa cumuleze minimum 300 ECTS.

   Art. 18. -

    Studiile universitare de masterat se deruleaza pe o perioada de 1-2 ani si se incheie cu sustinerea unei disertatii si obtinerea diplomei de master.

   Art. 19. -

    Dosarul de candidatura va contine urmatoarele documente:

   a) cererea pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, prevazuta in anexa nr. 2, completata la toate rubricile, in doua exemplare;

   b) diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia - copie si traducere legalizata;

   c) actul de studii - copie si traducere legalizata - care permite accesul persoanei in cauza pentru forma respectiva de invatamant (diploma de licenta sau echivalentul acesteia);

   d) foile matricole - copii si traduceri legalizate - aferente studiilor efectuate;

   e) certificatul de nastere - copie si traducere legalizata;

   f) copie de pe pasaport - valabil cel putin 6 luni dupa data la care este eliberata scrisoarea de acceptare la studii;

   g) certificatul medical (intr-o limba de circulatie internationala) care sa ateste faptul ca persoana ce urmeaza a se inscrie la studii nu sufera de boli contagioase ori alte afectiuni incompatibile cu viitoarea profesie.

   Art. 20. -

   (1) Candidatii transmit dosarele direct la institutia de invatamant superior acreditata pentru care opteaza. Institutiile de invatamant superior evalueaza dosarul si emit scrisoarea de acceptare la studii, prevazuta in anexele nr. 3a si 3b. Lista institutiilor de invatamant superior de stat si particular acreditate este prevazuta in Hotararea Guvernului nr. 707/2012 actualizata de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

   (2) Institutiile de invatamant de stat si particular acreditate din Romania pot solicita, in cazul in care au suspiciuni, verificarea actelor de studii de catre Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor.

   (3) Institutiile de invatamant superior trimit la Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - Directia generala relatii internationale si europene listele cu cetatenii straini admisi la studii de master, anual, pana la data de 30 octombrie.

   Art. 21. -

   (1) Inmatricularea se va realiza conform calendarului stabilit de institutia de invatamant superior acreditata la care solicitantul a aplicat.

   (2) La inmatriculare, candidatii vor prezenta documentele din dosarul de candidatura, in original, vizate spre autentificare de ambasada Romaniei din tara emitenta sau apostilate Haga, daca studiile precedente nu au fost efectuate in Romania, intr-o tara a Uniunii Europene ori in conformitate cu acordurile de asistenta juridica incheiate de Romania cu state terte.

 

   SECTIUNEA a 6-a
Ciclul III - studii universitare de doctorat

   Art. 22. -

    La admiterea la studii universitare de doctorat pot candida numai absolventii cu diploma de master sau echivalenta acesteia - si anume diploma de absolvire ori de licenta a absolventilor invatamantului superior de lunga durata din perioada anterioara aplicarii celor 3 cicluri tip Bologna.

   Art. 23. -

    Programul se deruleaza in conformitate cu legislatia din Romania si se incheie cu sustinerea tezei si obtinerea diplomei de doctor. Admiterea la studii universitare de doctorat este conditionata de promovarea concursului de admitere organizat de institutia organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD).

   Art. 24. -

    Dosarul de candidatura va contine urmatoarele documente:

   a) cererea pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, prevazuta in anexa nr. 2, completata la toate rubricile, in doua exemplare;

   b) diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia - copie si traducere legalizata;

   c) actul de studii - copie si traducere legalizata - care permite accesul persoanei in cauza pentru forma respectiva de invatamant (diploma de licenta si diploma de master, dupa caz, sau echivalentul acestora);

   d) foile matricole - copii si traduceri legalizate - aferente studiilor efectuate;

   e) certificatul de nastere - copie si traducere legalizata;

   f) copie de pe pasaport - valabil cel putin 6 luni dupa data la care este eliberata scrisoarea de acceptare la studii;

   g) certificatul medical (intr-o limba de circulatie internationala) care sa ateste faptul ca persoana ce urmeaza a se inscrie la studii nu sufera de boli contagioase ori alte afectiuni incompatibile cu viitoarea profesie.

   Art. 25. -

   (1) Candidatii transmit dosarele direct la institutia de invatamant superior acreditata pentru care opteaza. Institutiile de invatamant superior evalueaza dosarul si emit scrisoarea de acceptare la studii, prevazuta in anexele nr. 3a si 3b. Lista institutiilor de invatamant superior de stat si particular acreditate este prevazuta in Hotararea Guvernului nr. 707/2012 actualizata de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

   (2) Institutiile de invatamant de stat si particular acreditate din Romania pot solicita, in cazul in care au suspiciuni, verificarea actelor de studii de catre Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor.

   (3) Institutiile de invatamant superior trimit la Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - Directia generala relatii internationale si europene listele cu cetatenii straini admisi la studii de doctorat, anual, pana la data de 30 octombrie.

   Art. 26. -

   (1) Inmatricularea se va realiza conform calendarului stabilit de fiecare institutie organizatoare a studiilor universitare de doctorat (IOSUD).

   (2) La inmatriculare, candidatii vor prezenta documentele din dosarul de candidatura, in original, vizate spre autentificare de ambasada Romaniei din tara emitenta sau apostilate Haga, daca studiile precedente nu au fost efectuate in Romania, intr-o tara a Uniunii Europene ori in conformitate cu acordurile de asistenta juridica incheiate de Romania cu state terte.

 

   SECTIUNEA a 7-a
Inscrierea la studii de specializare postuniversitara in domeniul medical (rezidentiat)

   Art. 27. -

    Rezidentiatul reprezinta o forma de invatamant postuniversitar pentru absolventii licentiati ai programelor de studii in medicina, medicina dentara si farmacie si se deruleaza potrivit legii.

   Art. 28. -

    Dosarul de candidatura va contine urmatoarele documente:

   a) cererea pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, prevazuta in anexa nr. 2, completata la toate rubricile, in doua exemplare;

   b) diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia - copie si traducere legalizata;

   c) actul de studii - copie si traducere legalizata - care permite accesul persoanei in cauza pentru forma respectiva de invatamant (diploma de licenta si diploma de master, dupa caz, sau echivalentul acestora);

   d) foile matricole - copii si traduceri legalizate - aferente studiilor efectuate;

   e) certificatul de nastere - copie si traducere legalizata;

   f) copie de pe pasaport - valabil cel putin 6 luni dupa data la care este eliberata scrisoarea de acceptare la studii;

   g) certificatul medical (intr-o limba de circulatie internationala) care sa ateste faptul ca persoana ce urmeaza a se inscrie la studii nu sufera de boli contagioase ori alte afectiuni.

   Art. 29. -

   (1) Candidatii vor transmite dosarele direct la institutia de invatamant superior acreditata pentru care opteaza. Institutiile de invatamant superior evalueaza dosarul si emit scrisoarea de acceptare la studii, prevazuta in anexele nr. 3a si 3b, parte integranta a prezentei metodologii. Lista institutiilor de invatamant superior de stat si particular acreditate este prevazuta in Hotararea Guvernului nr. 707/2012, actualizata de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

   (2) Institutiile de invatamant de stat si particular acreditate din Romania pot solicita, in cazul in care au suspiciuni, verificarea actelor de studii de catre Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor.

   (3) Institutiile de invatamant superior trimit la Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - Directia generala relatii internationale si europene listele cu cetatenii straini admisi la studii de rezidentiat, anual, in termen de 30 de zile de la finalizarea examenului de admitere.

   Art. 30. -

   (1) Inmatricularea se va realiza conform calendarului stabilit de institutia de invatamant superior acreditata, la care solicitantul a aplicat.

   (2) La inmatriculare, candidatii vor prezenta documentele din dosarul de candidatura, in original, vizate spre autentificare de ambasada Romaniei din tara emitenta sau apostilate Haga, daca studiile precedente nu au fost efectuate in Romania, intr-o tara a Uniunii Europene ori in conformitate cu acordurile de asistenta juridica incheiate de Romania cu state terte.

 

   SECTIUNEA a 8-a
Organizarea si desfasurarea concursului pentru acordarea granturilor de studii in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 288/1993 privind scolarizarea in Romania a cetatenilor din alte tari, republicata, cu modificarile ulterioare, si a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare

   Art. 31. -

    Fiecare institutie de invatamant superior acreditata care are studenti din state terte UE inmatriculati pe locuri cu taxa in valuta (in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 22/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 1/2010), cu rezultate profesionale si stiintifice deosebite (cu exceptia cetatenilor moldoveni, a cetatenilor straini de etnie romana si a cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate), va inainta Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - Directia generala relatii internationale si europene dosarele de candidatura insotite de o adresa oficiala semnata de rectorul institutiei de invatamant si un centralizator care va contine un clasament al candidatilor.

   Art. 32. -

   (1) Senatele institutiilor de invatamant superior acreditate vor stabili criteriile pe baza carora se formuleaza propunerile de candidaturi si le vor aduce la cunostinta potentialilor candidati prin afisarea acestora pe site-ul oficial al institutiei.

   (2) Lista nominala a propunerilor de candidaturi va fi aprobata de Senatul institutiei de invatamant superior acreditate si va fi afisata pe site-ul oficial.

   Art. 33. -

    Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului repartizeaza universitatilor, prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, granturile de studii, in functie de solicitarile universitatilor si avand aprobarea prealabila a Senatului universitar.

   Art. 34. -

    Pentru obtinerea acestor burse ale statului roman pot candida studentii cetateni straini care au absolvit cel putin un an de studii (in afara anului pregatitor) intr-o institutie de invatamant superior acreditata de stat din Romania si au obtinut media minimum 8,00, precum si absolventii cetateni straini ai universitatilor de stat care au obtinut o medie generala de cel putin 8,00.

   Art. 35. -

    Un candidat declarat admis poate beneficia de finantare de la buget pentru un singur domeniu de studiu pe durata prevazuta de studii, un al doilea domeniu de studiu putand fi urmat doar in regim cu taxa in valuta.

   Art. 36. -

    Beneficiarul unui grant de studii, care la finele anului universitar nu realizeaza numarul de 60 de credite, pierde calitatea de bursier al statului roman. In aceste conditii, continuarea studiilor se poate realiza numai in regim cu taxa in valuta.

   


Articole asemanatoare relatate:
Articole asemanatoare mai vechi:

 

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

Revista cu ISSN

Situatia deseurilor in municipiul Brasov

Situatia deseurilor in municipiul Brasov

STUDIU PRIVIND SITUAŢIA DEŞEURILOR ÎN MUNICIPIUL BRAŞOV   Constantin Elena Mădălina Prof Geografie -  Şcoala Generală nr. 6 Iacob Mureşianu     Rezumat: Odată cu dezvoltarea economică a oraşului Braşov începută în a doua jumatate a...

Read more

Comunicare si relationare interpersonala…

COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE INTERPERSONALĂ LA VÂRSTA PREȘCOLARĂ Prof. Elena Oana NECHITA Grădinița cu Program Prelungit ”Micul Prinț” Baia Mare Relaţiile interpersonale reprezintă cadrul, contextul...

Read more

Avaritia - un vechi motiv literar

AVARIŢIA - UN VECHI MOTIV LITERAR                                                                                                     prof. Rodica Ioana Obreja  Colegiul de Ştiinţe „Grigore Antipa” Braşov     Acest articol prezintă un vechi motiv literar, avariţia,din clasicisam până la realism, prin prezentarea câtorva personaje...

Read more

Utilizarea instrumentului fishbone in ac…

UTILIZAREA INSTRUMENTULUI FISHBONE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ Profesor Bușcă Laura Liceul Tehnologic “Lazăr Edeleanu”, Năvodari Rezumat: Instrumentul Fishbone permite realizarea de resurse educaționale interactive. În...

Read more

Alba Iulia capitala educatiei intercultu…

ALBA IULIA – CAPITALA EDUCAŢIEI INTERCULTURALE  Prof. Dan Stroe Între 13 şi 17 octombrie la Alba Iulia, județul Alba, sub egida Consiliului Europei, a Ministerului Educaţiei şi Cercetării din România, a Inspectoratului...

Read more

competente_proiecte digitale_mediul info…

STUDIU PRIVIND Dezvoltarea competentelor În dezvoltarea de proiecte digitale În mediul informatic educational Prof. Pilat Elena Mihaela Liceul Teoretic “Callatis” Mangalia, Judetul Constanta Studiul prezintã câteva...

Read more

Importanta si rolul literaturii pentru c…

IMPORTANȚA  ȘI ROLUL LITERATURII PENTRU COPII ÎN FORMAREA PERSONALITĂȚII PREȘCOLARULUI Prof. înv. preșc. Ivașcu Celestina Școala Gimnazială Petrești, Dâmbovița Basmele sunt foarte atractive pentru cei mici. De-a lungul timpului ele...

Read more

Titanul si geniul eminescian_Matei Calin…

TITANUL ŞI GENIUL EMINESCIAN ÎN VIZIUNEA LUI MATEI CǍLINESCU   Prof. Marian Gina Grup Şcolar „Gheorghe Lazǎr” Baia Mare     Amplele studii ale lui Matei Cǎlinescu dedicate operei eminesciene investighează în mod deosebit reprezentǎrile...

Read more