Choose your screen resolution: Auto adjust 800x600 1024x768


Metodologia de organizare a evaluarii elevilor clasa a II a
Vineri, 11 Ianuarie 2013 00:00

Metodologia de organizare a evaluarii elevilor - clasa a II-a

 

Vezi metodologia de organizare a evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a, publicata in Monitorul Oficial 44 din 21 ianuarie 2013 (M. Of. 44/2013).

 

I. Dispozitii generale

   Art. 1. -

   (1) Prezenta metodologie reglementeaza organizarea si desfasurarea evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a.

   (2) Evaluarea competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a se organizeaza pentru elevii din clasa a II-a din unitatile invatamantului de stat si particular.

   (3) Evaluarea competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a se face, conform legii, pentru competentele scris-citit si matematica.

   (4) Pentru verificarea procedurilor si pilotarea instrumentelor de evaluare, in anul scolar 2012-2013, evaluarea competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a se organizeaza pe un esantion de elevi.

   Art. 2. -

   (1) Evaluarea competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a se desfasoara anual, pe parcursul lunii mai, si se administreaza in doua secvente de evaluare.

   (2) Data desfasurarii evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a se stabileste de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, denumit in continuare MECTS, si se comunica inspectoratelor scolare pana la data de 1 martie a anului scolar in care se desfasoara evaluarea.

   Art. 3. -

   (1) Rezultatele individuale la evaluarea competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a sunt folosite de cadrul didactic, acolo unde este cazul, pentru elaborarea planului individualizat de invatare al elevului, instrument fundamental de remediere/dezvoltare care cuprinde informatii diagnostice si prognostice in vederea orientarii si optimizarii invatarii.

   (2) Planurile individualizate de invatare ale elevilor sunt comunicate parintilor/reprezentantilor legali ai elevilor si constituie documente din portofoliul educational al elevului.

   

II. Coordonarea evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a

   Art. 4. -

   (1) Coordonarea la nivel national a proiectarii si a organizarii evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a, precum si valorificarea rezultatelor acesteia sunt asigurate de MECTS, prin Centrul National de Evaluare si Examinare, denumit in continuare CNEE.

   (2) Elaborarea procedurilor specifice evaluarii se realizeaza de catre CNEE, in urma consultarii directiilor de specialitate din MECTS.

   Art. 5. -

    Pentru organizarea evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a, CNEE indeplineste urmatoarele atributii:

   a) elaboreaza proceduri pentru asigurarea calitatii evaluarii, care orienteaza administratorul de test asupra modului de administrare a evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a si care contin un set de documente standardizate;

   b) organizeaza procesul de selectie a membrilor grupului de lucru, cadre didactice care au responsabilitatea elaborarii si validarii itemilor, a probelor si a baremelor de evaluare pentru evaluarea competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a, in stricta conformitate cu procedurile asumate;

   c) organizeaza stagii de formare specifice pentru membrii grupului de lucru;

   d) organizeaza stagii de formare pentru inspectorii de specialitate pentru invatamantul primar si pentru resursa umana implicata in evaluarea competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a, inclusiv pentru cadrele didactice care activeaza in unitati de invatamant cu predare in limbile minoritatilor nationale;

   e) elaboreaza testele si baremele de evaluare;

   f) elaboreaza caietul cadrului didactic, document-tip care contine baremele de evaluare si alte instrumente necesare evaluarii;

   g) elaboreaza fisa de evaluare, document-tip in care cadrul didactic evaluator inregistreaza rezultatele elevului la evaluarea competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a;

   h) asigura confidentialitatea testelor din momentul efectiv al elaborarii acestora pana in momentul in care acestea devin publice;

   i) asigura transmiterea catre inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, denumite in continuare - ISJ/ISMB, a testelor si a caietului cadrului didactic pentru administrarea evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a;

   j) urmareste modul in care se realizeaza distribuirea in scoli de catre inspectoratele scolare a testelor si a caietului cadrului didactic;

   k) propune, impreuna cu directiile de specialitate din MECTS, delegati pentru monitorizarea activitatilor prevazute in cadrul evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a;

   l) propune modelul documentelor de raportare:

   (i) raportul clasei - document-tip in care sunt centralizate rezultatele inregistrate in fisele de evaluare, intocmit de catre administratorul de test;

   (ii) raportul scolii - document-tip in care sunt centralizate rezultatele inregistrate in rapoartele claselor, intocmit de catre comisia de organizare si administrare a evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a din unitatea de invatamant in care sunt scolarizati elevi in clasa a II-a si transmis inspectoratului scolar;

   (iii) raportul ISJ/ISMB - document-tip in care sunt centralizate rezultatele inregistrate in rapoartele scolilor, intocmit de catre responsabilul judetean/al municipiului Bucuresti;

   m) elaboreaza raportul final, pe baza rapoartelor primite de la ISJ/ISMB, si prezinta factorilor de decizie din cadrul MECTS concluziile si recomandarile rezultate;

   n) propune strategia de comunicare si de valorificare a rezultatelor evaluarii pentru diferitele categorii de beneficiari: inspectori, directori, cadre didactice, elevi, parinti, comunitati locale si face precizari pentru valorificarea rezultatelor evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a.

   Art. 6. -

   (1) Coordonarea la nivel judetean/al municipiului Bucuresti a proiectarii si a organizarii evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a, precum si valorificarea rezultatelor acesteia sunt asigurate de inspectoratul scolar.

   (2) La nivelul ISJ/ISMB, prin decizie a inspectorului scolar general, se desemneaza o comisie de organizare si desfasurare a evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a, condusa de un responsabil, denumit in continuare responsabil judetean/al municipiului Bucuresti.

   (3) Comisia mentionata la alin. (2) desemneaza un colectiv de monitori de calitate selectionati din randul cadrelor didactice de specialitate.

   (4) In judetele in care functioneaza unitati de invatamant cu predare in limbile minoritatilor nationale, cel putin unul dintre membrii comisiei de organizare si desfasurare a evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a/monitorii de calitate este cunoscator al limbii minoritatii nationale in care se face predarea.

   Art. 7. -

    Comisia de organizare si desfasurare a evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a de la nivelul ISJ/ISMB are urmatoarele atributii:

   a) transmite unitatilor de invatamant toate informatiile necesare organizarii evaluarii in conditii optime;

   b) raspunde de organizarea si de administrarea evaluarii in conditiile stabilite prin prezenta metodologie, pe tot teritoriul judetului/municipiului Bucuresti;

   c) propune inspectorului scolar general spre aprobare componenta colectivului de monitori de calitate/profesori metodisti cu care asigura organizarea evaluarii;

   d) participa la sesiunile de formare organizate de CNEE;

   e) organizeaza un stagiu de formare cu monitorii de calitate selectionati;

   f) organizeaza formarea responsabililor/membrilor comisiilor din unitatile de invatamant cu privire la organizarea si administrarea evaluarii;

   g) asigura confidentialitatea testelor si a caietului cadrului didactic din momentul primirii si pana in momentul incheierii administrarii evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a;

   h) transmite procedurile si precizarile pentru valorificarea rezultatelor evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a catre unitatile de invatamant in care sunt scolarizati elevi in clasa a II-a;

   i) monitorizeaza administrarea evaluarii, in conditiile stabilite prin prezenta metodologie si in baza prevederilor din proceduri;

   j) propune conducerii ISJ/ISMB, in situatii justificate, schimbari ale membrilor comisiilor din unitatile de invatamant;

   k) centralizeaza rapoartele primite de la fiecare unitate de invatamant;

   l) intocmeste raportul ISJ/ISMB si il transmite la CNEE in termenele solicitate, dupa avizarea lui de catre inspectorul scolar general;

   m) analizeaza si prelucreaza, la solicitarea inspectorului scolar general, datele oferite de rapoartele scolilor si de raportul ISJ/ISMB, in vederea fundamentarii unor decizii educationale la nivelul judetului/municipiului Bucuresti.

   Art. 8. -

   (1) In unitatile de invatamant in care functioneaza mai mult de o clasa a II-a se infiinteaza comisia de organizare si administrare a evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a.

   (2) Comisia de organizare si administrare a evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a din unitatea de invatamant se compune din:

   a) presedinte - directorul sau directorul adjunct al unitatii de invatamant;

   b) membri - toate cadrele didactice din unitatea de invatamant care au elevi cuprinsi in clasa a II-a.

   (3) In situatia in care, in unitatea de invatamant se sustin probe redactate intr-o limba a minoritatilor, cel putin unul dintre membrii comisiei trebuie sa fie cadru didactic de specialitate, cunoscator al limbii respective.

   (4) In situatii exceptionale, bine justificate, in care invatatorul/institutorul/profesorul pentru invatamantul primar de la clasa nu poate participa la administrarea evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a, acesta va fi inlocuit cu un alt cadru didactic, numit de presedintele comisiei.

   (5) In unitatile de invatamant in care functioneaza o singura clasa a II-a, coordonarea evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a revine directorului scolii.

   Art. 9. -

   (1) Comisia de organizare si administrare a evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a are urmatoarele atributii:

   a) raspunde de organizarea si administrarea evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a, in conformitate cu prevederile prezentei metodologii;

   b) asigura conditiile tehnice necesare procesului de preluare a testelor si a caietului cadrului didactic;

   c) asigura confidentialitatea testelor si a caietului cadrului didactic pana in momentul in care acestea devin publice si raspunde de securitatea si integritatea acestora;

   d) asigura distribuirea testelor la fiecare clasa, in numar egal cu numarul elevilor din clasa respectiva, conform precizarilor din proceduri;

   e) intocmeste raportul scolii si il preda responsabilului judetean/al municipiului Bucuresti, pe baza de proces-verbal;

   f) comunica imediat responsabilului judetean/al municipiului Bucuresti orice situatie speciala sau de incalcare a prevederilor legale.

   (2) Pentru unitatile de invatamant in care functioneaza o singura clasa a II-a, atributiile prevazute la alin. (1) sunt duse la indeplinire de catre director.

   (3) Directorul asigura pastrarea fiselor de evaluare si a caietului cadrului didactic in arhiva unitatii de invatamant pe toata durata scolarizarii elevului.

   

III. Elaborarea testelor

   Art. 10. -

   (1) Testele pentru evaluarea competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a se elaboreaza de catre CNEE, tinand seama de urmatoarele cerinte:

   a) sa fie formulate clar, precis si in concordanta cu programele scolare in vigoare pentru fiecare disciplina de studiu;

   b) sa aiba un nivel mediu de dificultate;

   c) sa permita administrarea in doua secvente de evaluare;

   d) durata cumulata a secventelor de evaluare sa nu depaseasca un total de 50 de minute.

   (2) Testele contin doua sectiuni. Prima sectiune vizeaza competentele de receptare-producere a mesajelor citite-scrise si cea de-a doua vizeaza competentele de matematica.

   (3) Baremele, precum si alte informatii referitoare la evaluare sunt cuprinse in caietul cadrului didactic.

   (4) Elevilor apartinand minoritatilor nationale care au urmat cursurile clasei a II-a, conform legii, in limba materna li se asigura testele la matematica atat in limba in care au studiat, cat si in limba romana.

   (5) Modalitatea de transmitere la unitatile de invatamant a testelor pentru desfasurarea evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a este reglementata prin procedura separata.

   (6) Testele, baremele si caietul cadrului didactic pentru evaluarea competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a se clasifica in categoria documentelor secret de serviciu din momentul demararii actiunii de elaborare a acestora si pana in momentul in care devin publice. Toate persoanele care au acces la aceste documente semneaza un angajament de confidentialitate, in conditiile legii.

   

IV. Desfasurarea evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a

   Art. 11. -

   (1) Evaluarea competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a se desfasoara pe parcursul a doua zile, in timpul orelor de curs.

   (2) Responsabilitatea administrarii la clasa a evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a apartine administratorului de test - invatatorul/institutorul/profesorul pentru invatamantul primar de la clasa, care administreaza evaluarea competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a si intocmeste documentele mentionate in proceduri.

   (3) Pe toata durata evaluarii, administratorul de test este asistat de un al doilea cadru didactic, care nu are ore la acea clasa si care este desemnat de presedintele comisiei.

   Art. 12. -

   (1) Salile in care se sustine evaluarea competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a sunt, de regula, salile in care elevii clasei isi desfasoara activitatea in mod obisnuit. Acestea sunt adaptate in prealabil, dupa caz, in functie de secventa de evaluare planificata, prin eliminarea oricaror materiale didactice care i-ar putea influenta pe elevi in timpul administrarii evaluarii.

   (2) Administratorul de test pregateste evaluarea, urmarind asezarea obisnuita a elevilor in banci, in sala lor de clasa.

   (3) Inainte de inceperea testului, administratorul de test realizeaza instructajul elevilor cu privire la proceduri si la importanta acestei evaluari, intr-o maniera motivanta, stimulandu-le increderea de sine.

   (4) Fiecarui elev i se distribuie un test, pe care isi scrie numele, prenumele si unitatea scolara.

   (5) Inregistrarea si monitorizarea timpului de rezolvare a testelor se fac de catre administratorul de test.

   (6) Pe durata evaluarii, administratorul de test asigura respectarea ordinii si a linistii in sala de clasa.

   (7) Se interzice administratorului de test sa ofere elevilor indicatii referitoare la rezolvarea testelor, sa faca modificari ale testelor si ale baremelor de evaluare sau sa realizeze completari ale rezolvarilor testelor.

   Art. 13. -

   (1) La incheierea timpului alocat secventei de evaluare, administratorul de test recupereaza testele de la elevi, conform procedurilor.

   (2) La incheierea perioadei de administrare a evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a, administratorii de test predau testele, pe baza de proces-verbal, presedintelui comisiei/directorului.

   V. Evaluarea testelor

   Art. 14. -

   (1) Inspectoratele scolare organizeaza evaluarea testelor in centre de evaluare la care sunt arondate mai multe unitati de invatamant.

   (2) Coordonarea evaluarii testelor in centrele de evaluare este asigurata de o comisie alcatuita din:

   -presedinte - directorul unitatii de invatamant stabilite ca centru de evaluare;

   -secretar - cadru didactic cu competente in domeniul informaticii;

   -evaluatori - invatatori/institutori/profesori pentru invatamantul primar, care evalueaza testele si completeaza fisele de evaluare, pe baza baremului si a indicatiilor din caietul cadrului didactic - de regula un profesor evaluator la 100 de teste.

   (3) Cadrele didactice evaluatoare sunt selectate de la alte unitati scolare decat cele din care provin elevii ale caror teste sunt evaluate.

   (4) Inainte de inceperea procesului de evaluare a testelor, presedintele comisiei din centrul de evaluare are obligatia de a asigura o sesiune de instruire pentru membrii comisiei.

   Art. 15. -

   (1) Fiecare lucrare este evaluata de un cadru didactic evaluator.

   (2) Evaluarea fiecarui test se face cu respectarea stricta a baremului si a precizarilor din caietul cadrului didactic.

   (3) Rezultatele evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a se inregistreaza in fisele de evaluare, care se semneaza de catre cadrul didactic evaluator.

   (4) In fiecare dintre cele doua zile prevazute, dupa terminarea administrarii, testele si fisele de evaluare sunt pastrate in conditii de securitate.

   (5) Dupa incheierea procesului de evaluare, fisele de evaluare si testele sunt transmise unitatilor de invatamant din care provin elevii.

   (6) Directorul unitatii de invatamant transmite fisele de evaluare cadrelor didactice de la clasele a II-a.

   (7) La finalizarea ciclului primar de catre o clasa, fisele de evaluare ale elevilor clasei se depun de catre invatatori/institutori/profesori pentru invatamantul primar la secretariatul scolii, care asigura arhivarea acestora.

   VI. Valorificarea rezultatelor evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a

   Art. 16. -

   (1) Rezultatele obtinute la evaluarea competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a nu se inregistreaza in catalog si sunt valorificate la nivelul unitatii de invatamant prin:

   a) elaborarea planurilor individualizate de invatare;

   b) informarea parintilor/reprezentantilor legali ai elevului asupra stadiului formarii si dezvoltarii competentelor evaluate.

   (2) Comisia de organizare si administrare a evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a din unitatea de invatamant urmareste procesul de stabilire a planurilor individualizate de invatare si de informare a elevilor si a parintilor/reprezentantilor legali.

   (3) Planul individualizat de invatare se supune procedurilor privind confidentialitatea. Accesul la document si informatiile transmise se limiteaza la corpul profesoral implicat in procesul educativ, la elev si la familia acestuia.

   (4) Dupa informarea parintilor/reprezentantilor legali, se intocmeste un proces-verbal, in care acestia semneaza pentru luarea la cunostinta a informatiilor din planul individualizat de invatare.

   (5) In termen de 5 zile de la finalizarea evaluarii, comisia de organizare si administrare a evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a din unitatea de invatamant elaboreaza raportul scolii, in care sunt centralizate rezultatele inregistrate in rapoartele claselor, si il transmite ISJ/ISMB.

   Art. 17. -

    In termen de 15 zile de la finalizarea evaluarii, comisia de organizare si desfasurare a evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a din inspectoratul scolar elaboreaza raportul ISJ/ISMB, in care sunt centralizate rezultatele inregistrate in rapoartele scolilor.

   Art. 18. -

   (1) CNEE intocmeste, in colaborare cu Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii si cu Directia generala invatamant in limbile minoritatilor din MECTS, raportul final.

   (2) Raportul final cuprinde concluziile privind evaluarea de la finalul clasei a II-a, rezultate din rapoartele inspectoratelor scolare si din monitorizarea asigurata de MECTS si CNEE, propuneri de modificare a prezentei metodologii si a procedurilor, precum si masuri educationale in vederea ameliorarii rezultatelor invatarii.

   VII. Dispozitii finale

   Art. 19. -

   (1) Respectarea intocmai a prezentei metodologii si a procedurilor corespunzatoare este obligatorie pentru toate persoanele implicate in aceasta activitate.

   (2) In vederea respectarii prevederilor prezentei metodologii si pentru asigurarea corectitudinii administrarii evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a, presedintii comisiilor solicita fiecarui membru al comisiei completarea unui angajament scris.

   Art. 20. -

    Testele administrate in cadrul evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a si documentele intocmite pentru buna administrare a acesteia se pastreaza in arhiva unitatii de invatamant care a organizat evaluarea.

   Art. 21. -

   (1) Comisia de organizare si administrare a evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a din unitatea de invatamant asigura conditii de egalitate a sanselor pentru elevii cu deficiente, prin adaptarea procedurilor in functie de particularitatile individuale si de cele specifice deficientei respective.

   (2) Masurile pentru asigurarea conditiilor de egalitate a sanselor pentru elevii cu deficiente sunt urmatoarele:

   a) asigurarea posibilitatii de comunicare prin utilizarea sistemului Braille pentru elevii nevazatori, respectiv a limbajului mimico-gestual pentru elevii cu deficiente de auz (inclusiv posibilitatea asigurarii, dupa caz, a unui interpret autorizat);

   b) marirea adecvata a timpului destinat efectuarii lucrarii scrise de catre elevii cu deficiente motorii sau neuromotorii, care ii impiedica sa scrie normal, ori de catre cei cu deficiente vizuale grave;

   c) asigurarea testelor scrise cu caractere marite pentru elevii ambliopi;

   d) transmiterea prin dictare, pentru elevii cu anumite deficiente, a informatiilor din teste;

   e) realizarea sarcinilor de lucru pentru evaluarea competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a prin dictarea rezolvarilor de catre elevul cu deficiente unui al doilea cadru didactic, pe parcursul desfasurarii testului.

   (3) Elevii cu deficiente din unitatile de invatamant pot beneficia, dupa caz, de prevederile alin. (2), in baza certificatului de incadrare in gradul de handicap sau a unei adeverinte medicale.

   (4) Elevii scolarizati la domiciliu sustin proba de evaluare la domiciliu.

   Art. 22. -

   (1) Elevii cu cerinte educationale speciale care parcurg curriculumul scolii de masa sustin evaluarea competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a, in conditiile prezentei metodologii.

   (2) Elevii cu cerinte educationale speciale care parcurg curriculumul specific invatamantului special sau care beneficiaza de adaptari curriculare, in baza planurilor de interventie personalizata, sustin evaluarea competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a cu teste elaborate la nivel local prin adaptarea testelor de la nivel national.

   Art. 23. -

    Conducerile unitatilor de invatamant aduc la cunostinta celor interesati prevederile prezentei metodologii prin urmatoarele activitati:

   a) afisarea la avizierul scolii;

   b) prezentarea in cadrul consiliului profesoral;

   c) prezentarea in colectivele de elevi in clasa a II-a;

   d) organizarea unor intalniri cu parintii/reprezentantii legal instituiti in vederea informarii acestora.

  Art. 24. -

    Centralizarea rezultatelor evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a in vederea prelucrarii, interpretarii si efectuarii unor analize de sistem se realizeaza printr-o platforma informatica.

 


Articole asemanatoare relatate:
Articole asemanatoare mai vechi:

 

Revista cu ISSN

PREDAREA INTEGRATA LA CLASELE I-IV

PREDAREA INTEGRATÃ LA CLASELE I-IV   Inst. Nicolau Mariana Şcoala cu Clasele I-VIII Gherãesti, jud. Neamt     Problemele concrete de viatã, ce trebuie rezolvate zi de zi, au un caracter integrat si nu pot...

Read more

Teme discipline sectie bilingva francofo…

Temele din programele de bacalaureat pentru disciplinele la care elevii sustin probele specifice in vederea obtinerii mentiunii speciale "sectie bilingva francofona" pe diploma de bacalaureat   Afla temele din programele de bacalaureat pentru...

Read more

Valorizarea textelor cu caracter istoric

VALORIZAREA TEXTELOR CU CARACTER ISTORIC Prof. înv. primar: DOBREA MONICA Şcoala Gimnazială „Emil Racoviţă” Oneşti, jud. Bacău „Cunoscând istoria, eroii, tradiţia, ne facem mai sociabili, mai altruişti, mai iubitori de...

Read more

Test geografie clasa a XII-a

Test geografie – clasa a XII-a     I. Precizaţi trei deosebiri şi o asemănare între clima Europei Atlantice şi clima Europei Mediteraneene. Comparaţia se poate referi la factorii genetici ai climei, tipul de...

Read more

Relatia de independenta dintre educatia …

RELAŢIA DE INDEPENDENŢĂ DINTRE EDUCAŢIA FIZICĂ ŞI CELELALTE LATURI ALE EDUCAŢIEI   Prof. Antonie Iustin-Marius Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Bacău   Rezumat: O societate sănătoasă nu se poate construi fără a înţelege rolul educaţiei fizice în...

Read more

Boul impanat obicei tradiţional

“BOUL ÎMPĂNAT” OBICEI TRADIŢIONAL ÎN SATUL PĂDURENI (ŢOP), COMUNA MINTIU GHERLII, JUDEŢUL CLUJ -Studiu de cercetare- Prof. Mureṣan Mihaela Liceul Teoretic Ana Ipǎtescu, Gherla   “Pentru a cunoaşte obiceiurile sub toate aspectele se cere să...

Read more

Literatura si corespondenta in opera lui…

LITERATURĂ ŞI CORESPONDENŢĂ ÎN OPERA LUI MAX BLECHER Profesor Andra Elena Diaconu Școala Gimnazială Fitionești, județul Vrancea Max Blecher a reuşit să facă din propria boală o experienţă cu adevărat tulburătoare,...

Read more

Utilizarea instrumentului fishbone in ac…

UTILIZAREA INSTRUMENTULUI FISHBONE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ Profesor Bușcă Laura Liceul Tehnologic “Lazăr Edeleanu”, Năvodari Rezumat: Instrumentul Fishbone permite realizarea de resurse educaționale interactive. În...

Read more