Choose your screen resolution: Auto adjust 800x600 1024x768


Legea 78 din 2014 si reglementarea activitatii de voluntariat in Romania
Scris de administrator   
Luni, 29 Septembrie 2014 07:19

Legea nr. 78/2014

 reglementarea activitatii de voluntariat in Romania

Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014.

Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementeaza participarea persoanelor fizice la activitatile de voluntariat desfasurate in folosul altor persoane sau al societatii, organizate de persoane juridice de drept public sau de drept privat fara scop lucrativ.

(2) Voluntariatul este un factor important in crearea unei piete europene competitive a muncii si, totodata, in dezvoltarea educatiei si formarii profesionale, precum si pentru cresterea solidaritatii sociale.

Art. 2. - (1) Statul roman recunoaste valoarea sociala a activitatilor de voluntariat ca expresie a cetateniei active, a solidaritatii si responsabilitatii sociale, precum si valoarea profesionala ca expresie a dezvoltarii personale, profesionale, interculturale si lingvistice a persoanelor care desfasoara aceste activitati

(2) Statul sustine dezvoltarea miscarii de voluntariat la nivel local, national si international, cu respectarea independentei si diversitatii acesteia, in scopul indeplinirii sale artistice si culturale, sportive si recreative, educationale, stiintifice, de cercetare, de tineret, de reprezentare, de mediu, de sanatate, sociale, de solidaritate, de dezvoltare comunitara, de ajutor umanitar, civic si filantropic si altele asemenea

(3) Statul roman sprijina dezvoltarea voluntariatului prin toate institutiile sale care activeaza in domenii in care se desfasoara activitati de voluntariat potrivit legii.

Art. 3. - In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) voluntariatul reprezinta participarea voluntarului persoana fizica la activitati de interes public desfasurate in folosul altor persoane sau al societatii, organizate de catre persoane juridice de drept public sau de drept privat, fara remuneratie, individual sau in grup;

b) activitatea de interes public reprezinta activitatea desfasurata in domenii {{precum:}} arta si cultura, sportul si recreerea, educatia si cercetarea, protectia mediului, sanatatea, asistenta sociala, religia, activismul civic, drepturile omului, ajutorul umanitar si/sau filantropic, dezvoltarea comunitara, dezvoltarea sociala;

c) organizatia-gazda este persoana juridica de drept public sau de drept privat, fara scop lucrativ, care organizeaza si administreaza activitati de voluntariat;

d) contractul de voluntariat reprezinta conventia incheiata intre un voluntar si organizatia-gazda, in temeiul careia prima parte se obliga sa presteze o activitate de interes public, fara a fi remunerata, iar cea de-a doua se obliga sa ofere o activitate adecvata solicitarii sau pregatirii voluntarului;

e) voluntarul este orice persoana fizica, fara deosebire de rasa, origine etnica, religie, sex, opinie, apartenenta politica, care a dobandit capacitate de munca potrivit legislatiei in domeniul muncii si desfasoara activitati de voluntariat;

f) beneficiarul activitatii de voluntariat este persoana fizica, alta decat sotul/sotia si copiii, sau persoana juridica in folosul careia se desfasoara activitatea de voluntariat;

g) coordonatorul voluntarilor este voluntarul sau angajatul organizatiei-gazda, care indeplineste sarcinile legate de coordonarea si administrarea activitatii voluntarilor.

Art. 4. - Prezenta lege se fundamenteaza pe urmatoarele principii:

a) participarea ca voluntar, activitate de interes public, neremunerata si bazata pe o decizie liber consimtita a voluntarului;

b) implicarea activa a voluntarului in viata comunitatii;

c) desfasurarea voluntariatului cu excluderea remuneratiei din partea beneficiarului activitatii;

d) participarea persoanelor la activitatile de voluntariat, pe baza egalitatii de sanse si de tratament, fara discriminari;

e) activitatea de voluntariat nu substituie munca platita;

f) caracterul de interes public al activitatii de voluntariat.

Art. 5. - Activitatile de voluntariat izolate, sporadic prestate, in afara raporturilor cu persoanele juridice prevazute la art. 1, din ratiuni familiale, de prietenie sau de buna vecinatate nu fac obiectul prezentei legi.

Art. 6. - Autoritatile administratiei publice sprijina derularea activitatilor de voluntariat prin includerea in strategiile de dezvoltare locala sau nationala a unor capitole distincte despre rolul voluntariatului ca resursa de dezvoltare a bunastarii sociale, si nu ca modalitate de reducere a cheltuielilor, precum si modul de sprijinire a voluntariatului pentru atingerea prioritatilor locale sau nationale.

Art. 7. - (1) Autoritatile administratiei publice locale sustin voluntariatul ca metoda recunoscuta prin care cetatenii pot participa activ la activitati de voluntariat in comunitatile lor, metoda ce le permite acestora sa abordeze probleme legate de actiuni umanitare, mediu inconjurator, probleme sociale, si altele asemenea

(2) Autoritatile administratiei publice locale se intalnesc anual cu reprezentantii legali ai organizatiei-gazda, pe raza unitatilor administrativ-teritoriale pe care le conduc, in vederea organizarii unei cooperari efective in activitatile de interes public desfasurate de catre voluntari, precum si in vederea promovarii, la nivel local, a acestor activitati, a rezultatelor si impactului social survenit

(3) Autoritatile administratiei publice locale promoveaza si sustin organizarea de evenimente cu ocazia Zilei Internationale a Voluntariatului, in data de 5 decembrie a fiecarui an.

Art. 8. - (1) Activitatilor de voluntariat organizate in afara Romaniei de catre organizatii-gazda de nationalitate romana, in parteneriat cu organizatii din tara respectiva, desfasurate in temeiul unui contract de voluntariat semnat in Romania, le sunt aplicabile prevederile prezentei legi

(2) Voluntarilor cetateni straini le este garantata rezidenta pe teritoriul statului roman pe durata contractului de voluntariat, in limitele si conditiile impuse de legislatia privind regimul strainilor in Romania.

Art. 9. - (1) Activitatea de voluntariat se desfasoara in urma unei cereri din partea organizatiei-gazda, prin care aceasta isi manifesta disponibilitatea de a colabora cu voluntari. Organizatia-gazda are posibilitatea de a refuza motivat cererea unui candidat de a deveni voluntar, in conditiile prevazute in statutul acesteia, in functie de tipul de activitate desfasurata, si cu respectarea art. 4 lit. c)

(2) Cererea emisa de organizatia-gazda persoana juridica de drept public, prin care este manifestata disponibilitatea de a colabora cu voluntari, se realizeaza printr-un anunt public

(3) Organizatia-gazda ofera instruire initiala cu privire la:

a) structura, misiunea si activitatile organizatiei-gazda;

b) drepturile si responsabilitatile voluntarului;

c) regulamentele interne care reglementeaza implicarea voluntarului

(4) Organizatia-gazda poate oferi voluntarilor, in conditiile legislatiei din domeniul educatiei si formarii profesionale, cursuri de instruire, formare si pregatire profesionala in domeniul in care aceasta activeaza.

Art. 10. - (1) Este interzis, sub sanctiunea anulabilitatii, sa se incheie contract de voluntariat in scopul de a evita incheierea unui contract individual de munca sau, dupa caz, a unui contract civil de prestari de servicii ori a altui contract civil cu titlu oneros pentru efectuarea prestatiilor respective

(2) Activitatea de voluntariat se considera experienta profesionala si/sau in specialitate, in functie de tipul activitatii, daca aceasta este realizata in domeniul studiilor absolvite

(3) Pe durata perioadei activitatii de voluntariat, precum si la incheierea activitatii de voluntariat, organizatia-gazda, la cererea voluntarului, elibereaza un certificat de voluntariat la care este anexat un raport de activitate. Acestea se intocmesc in limba romana daca au fost emise pe teritoriul Romaniei

(4) Certificatul de voluntariat va contine urmatoarele elemente:

a) datele de identificare ale organizatiei-gazda care emite certificatul;

b) numarul de inregistrare si data emiterii certificatului;

c) numarul de inregistrare si data contractului de voluntariat;

d) numele, prenumele si datele de identificare ale voluntarului;

e) perioada si numarul de ore de voluntariat;

f) numele si prenumele coordonatorului voluntarilor;

g) numele si prenumele reprezentantului legal al organizatiei-gazda;

h) mentiunea „Voluntarul si organizatia emitenta sunt responsabili pentru veridicitatea datelor si informatiilor cuprinse in acest certificat”

(5) Certificatele de voluntariat sau documentele echivalente eliberate de organizatii-gazda dintr-un alt stat sunt recunoscute in Romania in masura in care contin elementele prevazute la alin. (4) si sunt prezentate in copie autentificata si traducere legalizata

(6) Raportul de activitate va contine urmatoarele elemente:

a) activitatile de voluntariat prestate;

b) atributiile asumate;

c) aptitudinile dobandite.

Art. 11. - (1) Voluntariatul se desfasoara pe baza unui contract incheiat in forma scrisa, in limba romana, intre voluntar si organizatia-gazda. Obligatia de incheiere a contractului de voluntariat in forma scrisa revine organizatiei-gazda. Forma scrisa este obligatorie pentru incheierea valabila a contractului

(2) In cazul incheierii contractului de voluntariat cu un cetatean strain, organizatia gazda poate sa-i puna acestuia la dispozitie un interpret

(3) Organizatia-gazda este obligata ca, anterior inceperii activitatii de voluntariat, sa inmaneze voluntarului un exemplar din contractul de voluntariat

(4) Anterior inceperii activitatii, contractul de voluntariat se inregistreaza in registrul de evidenta a voluntarilor tinut de organizatia-gazda

(5) Contractul de voluntariat este insotit obligatoriu de fisa de voluntariat si fisa de protectie a voluntarului

(6) Contractul de voluntariat trebuie sa contina urmatoarele clauze:

a) datele de identificare ale partilor contractante;

b) descrierea activitatilor pe care urmeaza sa le presteze voluntarul;

c) timpul si perioada de desfasurare a activitatii de voluntariat;

d) drepturile si obligatiile partilor;

e) stabilirea cerintelor profesionale, a abilitatilor sociale, intereselor de dezvoltare, a celor de sanatate, confirmate prin certificate de sanatate sau alte documente;

f) conditiile de reziliere a contractului

(7) Contractul de voluntariat inceteaza in urmatoarele conditii:

a) la expirarea termenului stabilit in contract, respectiv la data la care prestatiile care fac obiectul contractului au fost executate;

b) de comun acord;

c) cand organizatia-gazda isi inceteaza activitatea;

d) prin denuntare unilaterala, in conditiile art. 21;

e) in caz de reziliere a contractului

(8) Fisa de voluntariat contine descrierea in detaliu a tipurilor de activitati pe care organizatia-gazda si voluntarul au convenit ca acesta din urma le va desfasura pe parcursul contractului de voluntariat

(9) Fisa de protectie a voluntarului contine instructiuni cu privire la desfasurarea activitatii acestuia, cu respectarea prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca. Pentru activitati ce ies din domeniul de acoperire al fisei de protectie a voluntarului, organizatorii activitatii vor apela la inspectoratele teritoriale de munca ce vor pune la dispozitia acestora instructiuni de securitate a muncii specifice activitatii respective

(10) Organizatia-gazda este obligata sa tina evidenta voluntarilor, a duratei si a tipului activitatilor desfasurate si evaluarii voluntarilor, pe baza criteriilor stabilite in regulamentul intern.

Art. 12. - Contractul de voluntariat trebuie sa contina minimum urmatoarele drepturi ale voluntarului:

a) dreptul de a desfasura activitatea de voluntariat in concordanta cu capacitatea si disponibilitatea acestuia;

b) dreptul de a solicita organizatiei-gazda eliberarea certificatului de voluntariat insotit de raportul de activitate;

c) dreptul la confidentialitate si protectia datelor personale;

d) dreptul la timp liber corespunzator cu activitatea de voluntariat.

Art. 13. - (1) Contractul de voluntariat trebuie sa contina urmatoarele obligatii ale voluntarului:

a) obligatia de a presta o activitate de interes public, fara remuneratie;

b) obligatia unei conduite complementare cu obiectivele generale ale voluntariatului - imbunatatirea calitatii vietii si reducerea saraciei, dezvoltare sustenabila, sanatate, prevenirea si gestionarea efectelor dezastrelor, incluziunea sociala si, totodata, lupta impotriva excluderii sociale si discriminarea;

c) obligatia voluntarului de a indeplini sarcinile prevazute in fisa de voluntariat, precum si respectarea instructiunilor stipulate in fisa de protectie a voluntarului;

d) obligatia de a pastra confidentialitatea informatiilor la care are acces in cadrul activitatii de voluntariat, pe perioada desfasurarii contractului de voluntariat si pe o perioada de 2 ani dupa incetarea acestuia;

e) obligatia de a anunta indisponibilitatea temporara de a presta activitatea de voluntariat in care este implicat

(2) Raspunderea voluntarului in astfel de situatii se angajeaza potrivit regulilor stabilite in legislatia in vigoare si in regulamentele interne ale organizatiei-gazda.

Art. 14. - Contractul de voluntariat trebuie sa contina urmatoarele drepturi ale organizatiei-gazda:

a) dreptul de a stabili organizarea si functionarea activitatii de voluntariat;

b) dreptul de a initia continutul fisei de voluntariat, pe care o adapteaza la solicitarea si pregatirea voluntarului, precum si la tipul de activitati de voluntariat desfasurate de catre organizatia-gazda;

c) dreptul de a exercita controlul asupra modului de implementare a fisei de voluntariat prin coordonatorul de voluntari;

d) dreptul de a constata abaterile voluntarului, raportate la clauzele stabilite in contractul de voluntariat, fisa de voluntariat si/sau in fisa de protectie a voluntarului.

Art. 15. - (1) Contractul de voluntariat trebuie sa contina urmatoarele obligatii ale organizatiei-gazda:

a) obligatia de a asigura desfasurarea activitatilor sub conducerea unui coordonator de voluntari, cu respectarea conditiilor legale privind securitatea si sanatatea in munca, in functie de natura si de caracteristicile activitatii respective;

b) obligatia de a suporta cheltuielile de hrana, cazare si transport pentru voluntar in desfasurarea activitatii sale de voluntariat;

c) obligatia de a suporta alte cheltuieli ocazionate de desfasurarea activitatii de voluntariat, cu exceptia celor aferente muncii prestate de catre voluntar

(2) La solicitarea voluntarului, organizatia-gazda poate incheia contract de asigurare impotriva riscurilor de accident si de boala sau a altor riscuri ce decurg din natura activitatii, in functie de complexitatea activitatii la care participa acesta.

Art. 16. - In executarea contractului de voluntariat, voluntarul se subordoneaza coordonatorului voluntarilor, numit in conditiile art. 3 lit. g). In situatia in care, prin desfasurarea activitatilor de voluntariat, se cauzeaza prejudicii unor terte persoane, organizatia-gazda va raspunde solidar cu voluntarul, in conditiile legii sau ale contractului de voluntariat, daca acestea nu au fost determinate de culpa exclusiva a voluntarului.

Art. 17. - Executarea obligatiilor contractuale ce revin voluntarului nu se poate face prin reprezentare.

Art. 18. - Raspunderea pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a contractului de voluntariat este supusa prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare.

Art. 19. - Daca pe parcursul executarii contractului de voluntariat intervine, independent de vointa partilor, o situatie de natura sa ingreuneze executarea obligatiilor ce revin voluntarului, contractul va fi renegociat, iar daca situatia face imposibila executarea contractului, acesta inceteaza de plin drept.

Art. 20. - (1) Negocierea sau renegocierea contractului de voluntariat se va face la cererea scrisa a uneia dintre parti, in conditiile stabilite prin contractul de voluntariat

(2) La negocierea clauzelor si la incheierea contractelor de voluntariat partile sunt egale si libere.

Art. 21. - Denuntarea unilaterala a contractului de voluntariat are loc la initiativa oricareia dintre parti, care se comunica si se motiveaza in scris. Conditiile denuntarii se stabilesc prin contractul de voluntariat, termenul de preaviz fiind de 15 zile.

Art. 22. - (1) Litigiile izvorate din incheierea, modificarea, executarea sau incetarea contractului de voluntariat se solutioneaza pe cale amiabila sau prin procedura de mediere, iar, in caz de nesolutionare, de catre instantele civile

(2) Actiunile izvorate din contractul de voluntariat sunt scutite de taxa de timbru.

Art. 23. - La concursurile organizate pentru ocuparea posturilor, daca doi sau mai multi candidati obtin punctaje egale, autoritatile si institutiile publice si angajatorii persoane fizice sau juridice pot acorda punctaj suplimentar candidatilor care prezinta unul sau mai multe certificate de voluntariat obtinute din activitati de voluntariat, eliberate in conditiile prevazute de prezenta lege, in situatia in care acestea constituie criterii de selectie.

Art. 24. - Dispozitiile prezentei legi nu se aplica personalului din cadrul serviciilor de urgenta voluntare constituite conform legii, precum si persoanelor carora le sunt aplicabile dispozitiile legale privitoare la prestarea serviciului militar pe baza de voluntariat.

Art. 25. - Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 26. - La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea voluntariatului nr. 195/2001, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 276 din 25 aprilie

2007. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

 

Presedintele Camerei Deputatilor Valeriu-Stefan Zgonea

Presedintele Senatului Calin-Constantin-Anton Popescu-Tariceanu

 

Bucuresti, 24 iunie 2014.

Nr. 78


Articole asemanatoare relatate:
Articole asemanatoare mai vechi:

 

Revista cu ISSN

Comisii MECTS privind Legea Educatiei Na…

Atasam primele drafturi ale acestor metodologii privind legislatia secundara pentru implementarea Legii nr. 1/2011 – Legea Educatiei Nationale: 3. Regulament privind organizarea invatamantului de arta       18. Metodologie de acordare a...

Read more

Actul folcloric in interpretarea semioti…

ACTUL FOLCLORIC – ÎN INTERPRETAREA SEMIOTICĂ   Prof. Bentz Teodora Col. Nat. “Al. I. Cuza “, Focşani     A doua jumătate a secolului al XX-lea a produs exemple strălucite de construcţii teoretice dedicate sistemului limbii, ca...

Read more

Modalitati eficiente de integrare in col…

STUDIU-MODALITĂŢI EFICIENTE DE INTEGRARE ÎN COLECTIVUL CLASEI A ELEVILOR CU C.E.S. înv. Gligor Dana Şcoala Gimnazială Cîmpeni Dezideratul actual al societăţii în care trăim este acela de a oferi posibilitatea...

Read more

Standarde profesionale in invatamant

STANDARDE PROFESIONALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT    Prof. Achim Maria Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalau   MOTTO:  „Nu-i ÎNVEŢI pe copii  nici ceea ce ŞTII, nici ceea ce VREI ci ceea ce EŞTI.”               Prin natura umană, ne dorim...

Read more

Studiu valentele utilizarii softurilor e…

STUDIU – VALENŢELE UTILIZĂRII SOFT-URILOR EDUCAŢIONALE ÎN CICLUL PRIMAR   înv. Gligor Dana Şcoala Gimnazială Cîmpeni Educaţia trebuie să pregătească individul pentru ritmul accelerat al schimbării în societatea în care trăim,...

Read more

Educatia formala

EDUCATIA FORMALA   O definitie a  educatiei formale a fost data de  catre Philip Coombs, conform careia educatia formala este “sistemul educational structurat ierarhic si gradat cronologic, pornind de la scoala primara...

Read more

Paleta meseriilor proiect educational

PALETA MESERIILOR  - PROIECT EDUCAȚIONAL   Prof. Contescu Mihaela – Colegiul Tehnic Lazar Edeleanu și Liceul Tehnologic 1 Mai Municipiul Ploiești   Succesul în viaţă, împlinirea, depinde de mai multe obiective, dar nu în...

Read more

Profesorul ca manager educational

PROFESORUL CA MANAGER EDUCAŢIONAL   Prof. Mihaela Marian, Colegiul Tehnic ‘‘Constantin Brâncuși’’   Rezumat: În perioada actuală, profesorul nu mai reprezintă doar un transmiţător de cunoştinţe, ci şi un organizator, îndrumător şi evaluator al...

Read more